25.09.2023 - 09:56
Ӱртӱн айының 21-22-ҷі кӱннерінде Кемеров городта ирлер паза ипчілер аразында гиря спортынҷа Россия Кубогы ирткен.
25.09.2023 - 10:00
Россия синіндегі чӧріс кӱнінің хойнында республика синіндегі пайрам иртер. Ол ӱртӱн айының 29-ҷы кӱнінде Ағбан городтың культура паза тынағ паркында полар.
21.09.2023 - 08:57
Амды Хакасияның спорт министерствозы пирчеткен нимелерні «Хазна услугалары» портал пастыра аларға чарир.
20.09.2023 - 09:08
Ӱртӱн айының 12-16-ҷы кӱннерінде Кемеров городта ах чарых кін ээзі Александр Невскийнің Россия синіндегі I спорт ойыннары ирткеннер.
18.09.2023 - 15:46
Ӱртӱн айының 16-ҷы кӱнінде Ағбан городтың культура паза тынағ паркында Россия синіндегі чӱгӱріс кӱніне чарыдылған "Кросс нации - 2023" ирткен.
18.09.2023 - 10:44
Ӱртӱн айының 16-ҷы кӱнінде Ағбан городтың стол теннизі кінінде "Динамо" пірігістің 100 чазына чарыдылған "Динамо палаларға" тіп стол теннизінҷе азых турнир ирткен.
18.09.2023 - 10:03
Ӱртӱн айының 14-18-ҷі кӱннерінде Томск городта аар атлетикаҷа Россияның пастағы тилекей чиңісчізі Сергей Елисеевтың хумартхызына чарыдылған ирлер паза ипчілер аразында "Сыбыр Кубогы" тіп Россия синіндегі марығлар ирт парғаннар.
11.09.2023 - 08:54
Ӱртӱн айының 9-ҷы кӱнінде тынағ паза культура паркында туризм кӱніне чарыдылған "Ағбандағы азимут - 2023" Ағбан городтың азых чемпионады ирт парған.
05.09.2023 - 10:49
Суғдағы спорт кӧрімінҷе кӱс сыназарға 73 кізі чарат салған. Тиксі 39 ӧме чыыл парған. Олар Ағбаннаң, Хубачардаң паза Ағбан пилтірінең полғаннар.
30.08.2023 - 10:06
Толдыразынаң «Абакан24» телеканалның хабарында.
22.08.2023 - 08:35
Пӧзік пілістіг устағҷыларның, ветераннарның полызиинаң, Ағбанда спорт тиліпче, паалаҷаа чох опыт тӧлдең тӧлге парып одырча.
18.07.2023 - 14:25
Хызылчар крайындағы "Харағай пӱгі" олған лагерьінің ікінҷі тынағ тузына "Ах Парыс" дзюдо клубының 100-ке чағын 10-17 частығ кӱресчілері килгеннер
12.07.2023 - 09:12
Ӏкі читілек пірігістің тоғынҷылары 11 спорт кӧрімінҷе кӱстерінең сынасханнар.
14.06.2023 - 09:47
Наачылал парған памп-трек аймах-пасха ойымнардаң, кӧдірілестердең скейтбордтаң айғасчатхан олғаннарның кӧңніне кір парған.
07.09.2023 - 09:00
7 сентябрьда «Сойан» спорт школазының сыйиина VIII кибірліг марығлар иртерлер. Олар Ағбанда «Сойан» спорт ӧргезінің чазызында иртерлер. 25-40 частығлар араласчалар.
05.09.2023 - 10:54
«Сойан» хоккей командазының хоккеисттері чылның иң улуғ марығларына тимненчелер – 2023\2024 чыллардағы сезонда иртер Суперлигадағы командалар аразындағы Россия чеммпионадына тимненчелер.
25.08.2023 - 11:11
Хызылчардағы пуста 2 ле тоғазығ иртірібізіп, «Сойан» сағамох Россия Кубогына парыбысхан. Ол ойыннар Иркутскта 16-23 августта ирткеннер.
23.08.2023 - 09:48
18 паза 19 август кӱннерінде Хакасияның піріктірілген командаларын тимнепчеткен кінде ат спортынҷа (конкур, выездка) хачы-чарғыҷыларны сығарчатхан спорт кінінде ӱгредіг ирт парды.
14.08.2023 - 12:01
Орғах айының 11 паза 12 кӱннерінде Хакас Республиканың ат чарызынҷа спорт школаның спортсменнері ат чарызынҷа спорт марығларында араласханнар.
28.07.2023 - 10:45
Марығның ӧӧн пӧгіні - сӧбіре оңдайларын тыыдып, іҷе паза паба синін кӧдірерге.
26.07.2023 - 12:55
Ат спортына кӧніктерер ӱгредіглер - ол уғаа хайхастығ танығ, кинек кізілерге аймах-пасха сидік сурығларны пӧгерге полысча.
26.07.2023 - 14:28
От айының 24-ҷі кӱнінде Башкортостанның кінінде "Піс хада. Спорт" Чайғы Сурдлимпий Ойыннары пайрамни азылғаннар.
14.07.2023 - 13:39
Россияның спорт министрі Олег Матыцин Хазна Думазының физическай культураҷа паза спортча, сыныхтағҷа Комитеттернің пірге чӧптезиинде араласхан.
19.05.2023 - 15:20
Силкер айының 19-ҷі кӱнінде Абаза городта ӱр сахтаан чӱзер бассейн пайрамни азылған.