06.07.2024 - 09:12
Ағбанда тиксі Россия синіндегі саналығ чылҷаң тус пасталарға чӧр. Азығ айының 10-ҷы кӱнінде городтағы тынанҷаң паркта XLII-ҷі тиксі Россия синіндегі «Лыжня России – 2024» иртер.
02.07.2024 - 09:09
От айының 5-ҷі кӱнінде, пис хоныхта, Ағбандағы тынағ паркында республика синіндегі теестегі «Спорт пятницазы» проект хоостыра мындағ спорт ойыннары полары кӧрілче.
01.07.2024 - 09:12
Хандых айының 25-28 кӱннерінде Новосибирскте троеборьеҷе Сибирь марығлары ирт пардылар.
01.07.2024 - 09:11
Хандых айының 28–30 кӱннерінде Ирткутскта «Бабр–2024» тіп спорт ориентированиезінҷе Сибирь марығлары ирт парды.
29.06.2024 - 16:13
Хандых айының 1 паза 2 кӱннерінде Н. Г. Булакиннің адынаң спорт ӧргезінде хоос гимнастикаҷа Хакас Республиканың азых марии иртер.
28.06.2024 - 09:13
Хандых айының 7-ҷі кӱнінең пасти от айының 7-ҷі кӱніне теере Якутскта Чоннар аразындағы синніг «Азия олғаннары» марығ иртче. Анда чиңісчілерге 239 медаль сыйлал парар.
25.06.2024 - 11:33
Новосибирскте Россия Президентінің Сибирь федеральнай округтағы киртістіг кізізі Анатолий Серышев «Азияның палалары» Чоннар аразындағы синніг VIII марығда аралазар спортсменнернең паза тренерлернең тоғасты.
07.06.2024 - 13:40
Ағбанддағы ветераннар пансионадында республикадағы паралимпийскай спорт школазы кинектер аразында бочча спорт кӧрімінҷе марығлар иртірібіскен. 
04.06.2024 - 12:23
Хандых айының пастағы кӱнінде Ағбан пилтіріндегі спорт школазында хакас чонның ойыннарынҷа  «Ынархас ойыннары» тіп  II азых пайрам ирт парды.
28.05.2024 - 16:25
Сойан городтағы Кӱрестер кінінде ММА АСА устар лигазының чиңісчізі Олег Борисов ааллапча. 
27.05.2024 - 16:11
Николай Генрихович Булакиннің хумартхызына чарыдылған «Чилдең дее табырах» пайрам  силкер айының 26-ҷы кӱнінде чӱгӱрерге хынчатханнарны Ағбанда чыып алған. Пайрамда аралазар ӱчӱн республика кінінзер Хызылчар крайынаң, Москвадаң, Новосибирсктең, Хакасиядаң паза даа пасха чирлердегі спортсменнер килгеннер.
22.05.2024 - 13:59
Аны силкер айының 25-ҷі кӱнінде «Строитель» стадионда 11:00 частаң  пайрамни азарлар.
14.05.2024 - 09:50
Силкер айының 26-ҷы кӱнінде Ағбанда «Н. Г. Булакиннің хумартхызына чарыдылған «Чилдең дее табырах» чӱгӱрчеткеннер марии иртер. Пу кӱн хорғыс чох полар ӱчӱн чазағ чӧрчеткеннерге чол кисчең орыннар паза автобустар изерізі кӧріл парғаннар.
05.04.2024 - 14:35
Кӧрік айының 15-ҷі кӱнінең пасти хосхар айының 30-ҷы кӱніне теере халых орыннарға паза иптирінҷе дизайн-проекттерге  ӱн пирібізерге чарир.
20.05.2024 - 16:16
Палалар мындағ тренировкаларға  9 частығдаң алылчалар. Улуғлар сағыстаң, азахтары чахсы тоғынминчатса, ідӧк пеер алылчалар. Ат спортынаң айғасханы – оларның хазыхтарын пиктирге полысча.
23.05.2024 - 14:04
11-ҷі № школаның 3-ҷі класс ӱгренҷілері ат спортынҷа республикадағы спорт школазында пол килділер.
03.05.2024 - 10:03
Республикада кинектер айғасчатхан ат спорты тиліпче.
25.04.2024 - 11:43
«Пуланнығ кӧл» хазых пиктеҷең  лагерь азах-мееттегі пӧлікте чиңісчі пол парып, 2023 чылны салтарлап, «Иң артых ниме-ноолар паза услугалар» чоннар аразындағы синніг марығның чиңісчізі полыбысхан.
04.04.2024 - 14:36
Хакас чирінде «Устар» марығның орындағы чардығы ирт парды. Анда училище паза улуғ класстар ӱгренҷілері ааласханнар, тиксі алып алза, 300-че кізі. 
15.12.2023 - 09:10
2023 чылда пу марығ 13-ҷі хати Россияның спорт министерствозының паза Спорт резервін тимнирінҷе федеральнай кіннің хабазиинаң ирткен.
12.12.2023 - 10:27
Россиядағы кинек кізілерге чарыдылған тоғазығ улуғ хырлас айының 8-ҷі кӱнінде Хакас колледжінде ирт парды.
07.06.2024 - 13:37
«Азияның олғаннары» тіп VIII Чоннар аразындағы синніг спорт ойыннарының чиңісчілерін чеестирі Ойыннар иртер культура паркында парар. Ол Якутсктағы Комсомол ачығында орныхча. 
25.03.2024 - 16:19
Пу футбол командазы ӱчӱн ағырчатхан оолах «Крокус Сити Холлдағы» саайда позын матыр тудынған.
19.01.2024 - 09:55
Кӱрген айының 21-ҷі кӱнінде Чоннар аразындағы синніг «Россия» кӧзідіг-чыылығда спорт паза туризм кӱні иртер. Пу чыылығ регионның чидіглерінең ӱлезерінҷе, бизнес  паза правительство  кізілеріне пілістернең,  халых-политика тоғазығларын иртірерінҷе опытнаң  ӱлезерінҷе килістіре орын полча тиирге чарир.
12.12.2023 - 14:42
ВДНХ – да парчатхан «Россия» тіп Чоннар аразындағы синніг кӧзідіг-чыылығда «Спорт полғанына ла»  экспозиция тоғынча. Аны Россия Федерациязының спорт министерствозы тимнебіскен. Анда наа тоғыстар кӧріп аларға чарир.
24.11.2023 - 08:55
«Ты в игре» тіп спорт проекті аймах тоғыстарны чуртасха кирерге полысча. Олар чуртағҷыларның кӧңнін кӧдірчелер, чуртастарын ниик итчелер.
14.11.2023 - 15:24
Россия Федерациязының Правительство кнезінің орынҷызы Дмитрий Чернышенко Донецк паза Луганск Чон республикалардағы, Запорожскай паза Херсонскай областьтардағы социальнай паза экономика тилізіне чарыдылған сурығларҷа чыылығ иртірібіскен.
31.10.2023 - 12:26
Россия Федерациязының спорт министрі Олег Матыцин Пекинзер чӧрді (Хыдат Чон Республиказы).
16.10.2023 - 08:00
Тиксі алза, республика бюджедінің ахчазына спортнаң айғасчаң 11 орын пӱдірілері кӧріл парған.
10.10.2023 - 12:54
Асхыс аймаандағы Ӧӧк пилтірі аалдағы спортнаң айғасчаң орынны пӱдіреріне республика бюджедінең 10 млн салковай позыдылған.
28.08.2023 - 10:56
Тиріглерні садып аларына паза чазыны тӧзиріне Хакас Республиканың бюджедінең 2-ҷе млн салковай позыдылған.
20.07.2023 - 13:45
Наа спорт орыннары Алтай паза Сыра аймахтарында пол килер. Оларны "Бизнес-спринт" федеральнай проект хоостыра пӱдірчелер.
14.07.2023 - 09:52
Хакасияның пазының Валентин Коноваловтың чарадиинаң республика бюджедінең орамадағы спорт орныларын идеріне 19 миллион салковай позыдылған.
19.05.2023 - 15:20
Силкер айының 19-ҷі кӱнінде Абаза городта ӱр сахтаан чӱзер бассейн пайрамни азылған.