Ниик атлетикаҷа Олимп резерві спорт школазы пайрамын таныхтабысты

Спорт муниципалитеттерде
27 ноября 2023 г. в 17:15
Фото из открытых источников

Кічіг хырлас айының 24-ҷі кӱнінде Ниик атлетикаҷа олимп резерві спорт школазы пайрамын таныхтапча. Ағбандағы пастағы спорт школазы 1943 чылда азылған.

Хакас чирінде 80 чыл спортсменнерні кӱстіг поларға паза рекордтар тударға ӱгретче. Таланттығ тренерлернің тоғыс салтары хайхатча.

Позының тӧреен кӱнін школа кибірли чиңістернең таныхтапча: пӱӱн Ниик атлетиканаң айғасчаң манежте 2009-2010, 2007-2008, 2006 чылларда тӧрееннер аразында ниик атлетикаҷа марығлар ирт пардылар. Анда Хызылчар крайындағы, Кемеров облазындағы паза Хакас Республиказындағы 550 спортсмен араласхан.

Марығларны Ағбан городтың пазы Алексей Лемин асхан:
– Ниик атлетикаҷа Олимп резерві спорт школазы – нинҷе-нинҷе чиңісчілер тӧлін ӧскір салған улуғ спорт семьязы осхас, 80 чыл аразына пу школа Россия чемпионнарын, тилекей чиңісчілерін паза Олимп оойыннарының араласчыларын ӧскір салған.

Школа – пістің поғдархазыбыс. Ӧӧн сыйых ағаа чыл пасталчатханда пиріл парған. «Демография» национальнай проект хоостыра, «Спорт – норма жизни» тіп федеральнай проектче Россиядағы иң артых Ниик атлетиканаң айғасчаң манеж пӱт парған. Аның істінде тимненісті чыл тооза даа апарарға чарир. Марығлар, тізең, чоннар аразындағы даа синніг полчалар.

Аарлығ спортсменнер паза тренерлер, сірерні улуғ чиңістер сағыпчалар. Сірернің чиңістеріңнеңер Ағбанда ла нимес, че ідӧк Россия, тилекей марығларында паза Олимп ойыннарында истербіс.

Школада тоғынчатхан тренерлерге алғызым читірчем. Аарлығ арғыстар, кӱстеніп тоғынчатхан ӱчӱн, олғаннарға хыныстарың ӱчӱн алғызым читірчем!Анзын Россиядағы спорт кӧдірче паза мынаң мындар кӧдірер!

Азых марығларның ӧӧн чарғыҷызы чоннар аразындағы синніг спорт узы, Россия чемпионы, Европа марииның чиңісчізі, тилекей кубогының араласчызы, школаның тренері Дмитрий Семеновтың кӧрізінең, школаа позының спортсменнеріне поғдархирға чарир:
– Мин школаззар 1989 чылда килгем, ол туста мағаа 14 час полған. Пӱӱн мин позым мында тоғынчам, анзына ӧршнчем, пістің спорт школазы ӱчӱн матап поғдархапчам. Ағаа наа чидіглер алғапчам.

Пістің тренировкаларыбысха ӧнетін манеж пӱдір пиргеннер. Ол Россияда иң артых. Минің тиңнестірҷең кӱзім пар. Алнында пісті улуғ чидіглер сахтапча!

Спортсменнерні паза тренерлерні школаның пайрамынаң алғыстапчабыс! Килер туста кӧп наа паза улуғ чидіглер ползын!
Ағбан городтың ӧнетін порталы