«Спартактың» футболисттері «Крокуста» чонға полысхан 15 частығ оолахнаң тоғастылар

Спорт Россияда паза тилекейде
25 марта 2024 г. в 16:19
Фото из открытых источников

Пу футбол командазы ӱчӱн ағырчатхан оолах «Крокус Сити Холлдағы» саайда позын матыр тудынған.

Кӧрік айының 24-ҷі кӱнінде ол «ЛУКОЙЛ Аренада» пістің команданаң тоғасхан.
Футболисттер Исламға алғыстарын читіргеннер паза аның ады, ідӧк 1 –ғы № пазылых футболка сыйлап пиргеннер, паза ибдегі ойыннарға абонемент читір пиргеннер.
Ислам саай пол парған орында гардеробта тоғынчатхан полтыр. Сайбағҷылар хайынып пастаанда, паза ӧрт пастал сыхханда, Ислам орта тудынып, тасхар чӱс азыра кізіні сығарыбысхан.
Піс Исламны матыры ӱчӱн алғыстабызар пӧгіннең хығырғабыс. Ағаа паза аның арғыстарына стадионны кӧзіт пиргебіс, команданаң таныстырғабыс, ӧнетін тимнелген футболка сыйлап пиргебіс паза «Спартактың» ибдегі ойыннарына абонемент читір пиргебіс.
«Спартак» ФК ӧнетін сайты