Видео-новости

2023.12.19, 13:10

Улуғ хырлас айының 19-ҷы кӱнінде Хакасияның спорт министерствозы 2023 чылның салтарларын искірібісті.

2023.10.10, 11:06

Ойын спорт кӧрімнеріне кирек мееспектер республика пазы Валентин Коноваловтың чахиинҷа алылғаннар.

2023.10.02, 12:49

Ӱртӱн айының 29-ҷы кӱнінде Ағбан городтың культура паза тынағ паркында чазағ чӧрер республика пайрамы ирт парған. Ол Россия синіндегі чазағ чӧрер кӱнге удура ирткен.

2023.08.22, 16:39

Олип резерві училищеде (техникумында) Хазна фллагының кӱнін таныхтабысханнар.

2023.07.11, 08:46

Хакас республиканың министерстволары паза устаныстары аразында Спартакиада 2023 чылның азығ айынаң пасти хандых айына теере ирткен.