Хакас чирінде «Истіг город тӧстирінҷе» сурастырығ хоостыра ӱн пиріс узарадылча.

Спорт муниципалитеттерде
5 апреля 2024 г. в 14:35
Фото из открытых источников

Кӧрік айының 15-ҷі кӱнінең пасти хосхар айының 30-ҷы кӱніне теере халых орыннарға паза иптирінҷе дизайн-проекттерге  ӱн пирібізерге чарир.

Ӱн пирісте 14 частығдаң аралазарға чарадылча. Полған на кізі пір проектке ӱн пирібізер оңдайлығ.

Постың ӱнін  Госуслуги портал алай ба волонтерларның ӧнетін приложениезі пастыра  пирібізерге чарир. Пӱӱнгі кӱнге республикада 400 азыра волонтер пічікке киріл парған.

Хайди ӱн пирібізерге:

1. «Госуслуги» сайтта  «Решаем вместе» пӧліксер иртібізіңер.

2. «Госуслуги» сайтта авторизация иртібізіңер. Аның ӱчӱн сірерге сайтта пічікке кірібізерге кирек полар. Ӱн пиреріне чуртапчатхан алай ба пічікке киріл парған аймахты алай ба городты таллап алыңар.

3. Изерісте, сірернің кӧрізіңерге, иптел парарға кирек  пір халых орынны таллап алыңар. Дизайн-проекттер аразында пір тоғысха ӱн пирібізіңер.

Марығның салтарлары «Формирование комфортной городской среды» тіп проекттің порталында сығарыл парарлар. Иң кӧп ӱн чыып алған тоғыстарны 2025 чылда иптебізерлер. Сағысха киріп, «Формирование комфортной городской среды» тіп федеральнай проект кӱзінең, ирткен чылда республикада 58 орын иптел парған. 2024 чылда иптел парар орыннарның саны  60 ас парар.