Спорт паза туризм кӱні «Россия» тіп кӧзідіг - чыылығда иртер

Спорт Россияда паза тилекейде
19 января 2024 г. в 09:55
Фото из открытых источников

Кӱрген айының 21-ҷі кӱнінде Чоннар аразындағы синніг «Россия» кӧзідіг-чыылығда спорт паза туризм кӱні иртер. Пу чыылығ регионның чидіглерінең ӱлезерінҷе, бизнес  паза правительство  кізілеріне пілістернең,  халых-политика тоғазығларын иртірерінҷе опытнаң  ӱлезерінҷе килістіре орын полча тиирге чарир.

Чыылығның тоғысчы  чардығында Россияның пӱӱнгі чидіглерінең танызып аларға, араласчылар сағыстарынаң ӱлесчеткенін кӧріп аларға  чарир. Прай пу тоғыстар, чӧптезіглер хазнабысха экономика саринаң тилирге хабасчалар.

Спорт паза туризм кӱнінің иң хынығ чардығы – пу кирекнең айғасчатханнарның чыылии. Аның араласчылары постарының чидіглерінеңер чоохтирлар. Пеер хығыртылған полған на араласчы – пірее улуғ чидіге читкен кізі. Аның тоғыстарына тиксі хазна чуртағҷыларына поғдархирға чарир. Хығыртылған аалҷы позының айғасчатхан киреенеңер чоохтап пирер. Мындағ пӧзік салтарларға чидіп алғанынаң ӱлезер.

Пу чыылығда Россия Федерация Правительствозының кнес орынҷызы Дмитрий Чернышенко, Россия Федерациязының спорт министрі Олег Матыцин, Россия Федерациязының  экономика тилізінҷе  министрі Максим Решетников, саблығ спортсменнер , федерация паза регион синіндегі толдырығлығ ӱлгӱ, бизнес кізілері, спорт тоғынҷылары паза вузтар студенттері аралазарлар.

Кӱннің ӧӧн чыылии «Регионнарның инфраструктура тилізі: улуғ проекттерге чол» тіп адалар. Эксперттернің хайиина Россияда иділген спорт паза туризм ниме-ноолары сығарыларлар, регионнарда нацпроекттер полызиинаң спорт паза туризм тилізінеңер чоохтап пирерлер, Олимп ойыннарына пӱдірілген объекттернең мынаң мындар хайди тузаланчатханынаңар паза улуғ марығлар соонаң аалҷыларны удурлир пӧлік хайдағ оңдайнаң мынаң мындар тиліпчеткенінеңер   ӱлезерлер. 

Пуох чыылығда «Россияның тағлары: амғы паза полар тустағы тиліс» ӱзӱріг парар. Мында тағлардағы спорт объекттерін тилідерінеңер, нааларны пӱдірердеңер, проекттерні чуртасха киреріне кирек тиріглерні хайдаң аларынаңар, туристтерні хайди тартып аларынаңар, наа законнарны чуртасха кирерінеңер  чоохтазарлар. Россияның спорт министерствозының «Спорт полғанына ла» тіп  пӧлиинде аалҷыларға кӱн тооза аймах ойыннар паза марығлар иртерлер.

Чыылыға килгеннерге ідӧк Россияның акробатикаҷа піріктірілген командазының азых тренировказын кӧріп аларға чарир полар. Саблығ тренерлер постарының устарын кӧзіт пирерлер. Саблығ спортсменнер, тізең, автографтарнаң ӱлезерлер.