Сапоговта кічіг футбол ойнаҷаң чазы азыл парды

Спорт ниме-ноолары Хакасияда
28 августа 2023 г. в 10:56
Фото из открытых источников

Тиріглерні садып аларына паза чазыны тӧзиріне Хакас Республиканың бюджедінең 2-ҷе млн салковай позыдылған.

Чазы 350 пала ӱгренчеткен ортымах школаның чирінде тӧзел парған. Мында спортнаң олғаннарға ла нимес, кемге дее айғазарға чарадылар.

Ӱгредіг киреен сағам Ағбан пилтіріндегі спорт школазының трренері, футболҷа Хакасияның піріктірілген командазының араласчызы Григорий Линдт апарча. Андар 6 частығдаң 18 часха теере тиксі 75 пала чӧрче. «Колос» команданың улуғ частығлары чӧрчелерӧк.