Ағбандағы спорт тоғынҷыларына, спортсменнерге, тренерлерге сыйыхтар читіріл пардылар

Спорт муниципалитеттерде
22 августа 2023 г. в 08:35
Фото из открытых источников

Пӧзік пілістіг устағҷыларның, ветераннарның полызиинаң, Ағбанда спорт тиліпче, паалаҷаа чох опыт тӧлдең тӧлге парып одырча.

СОМ

Ағбан городтың пазы Алексей Лемин ирткен спорт чылында пӧзік чидіглерге читкен спортсменнернең, тренерлернең, спорт тоғынҷыларынаң тоғасхан:

- Спортнаң, физическай культуранаң айғазарынаң пістің хазнада артых «национальнай идея» теен ниме чоғыл тіп пір ле хати чоохтабаам. Чон хазых полза, хазна ідӧк кӱстіг полча. Пик хазыхтығ чонны тӧрееннең ала ӧскірерге киректелче. Ағбан – спортха хынчатхан чонның городы. Пӱӱн мында 90 муңҷа кізі пірее дее спорт кӧрімінең айғасча. Анзы, тізең, тиксі чуртағҷыларның 50% тиңнелче.

Ағбанда 9 спорт школазы тоғынча, спртсменнер саны пис муң азыра кізі, 126 тренер. Спортнаң айғасчаң оңдайлар чылдаң чылға хозылчалар. Спортнаң айғасчаң наа нимелер пӱдірілчелер. Пістің городта 314 спортнаң айғасчаң орын. Оларның кӧбізі муниципалитет холында. Килер тустаңар сағынчабызох, аннаңар пазағы чылдаң Кӱрестер кінін пӱдіреріне пазох чапсынчабыс.
Спортсменнер – чонның поғдархызы полчалар. Чидіглеріңнең пістің городты, республикабысты сабландырчазар. Сірернің чидіглеріңнең пістің городыбыс сабланча. Чиңістерің саны чылдаң чылға хозылып одырзын!

Физическай культураа,спортха хынчатханнарны, чиңісчілерні, рекордтар тутчатханнарны, наа ла айғазып пастапчатханнарны паза ветераннарны Ағбан городтың устағ-пастаандағы Культура, спорт паза чииттер киреенҷе пӧліктің пастығы Юлия Чурилова алғыстабысхан:

- Физическай культура паза спорт муниципальнай политиканың иң ӧӧн кӧстеглернің пірсі полча. Піс городтағы спортсменнерге, ветераннарға, спорт школаларының ӱгретчілеріне поғдархапчабыс. Ирт парған Физкультурник кӱнінең алғыстапчабыс. Сірернің палаңар аймах синніг марығларда чиңіс тутсыннар. Піс сірерге поғдархапчабыс паза улуғлапчабыс!

Ағбан городтың устағ-пастааның Аарластығ пічіктері читірілгеннер:

Бережная Елена Борисовнаа – Ағбандағы чӱзерінҷе школаның тренері;

Бурмага Максим Леонидовичке – Ағбандағы чӱзерінҷе школаның тренері;

Ваганова Татьяна Олеговнаа – «Н.Г. Булакиннің адынаң спорт ӧргезі» МАУ садығ ӧлиинің менеджері

Старцева Дарья Геннадьевнаа – Ағбандағы «Ойнаҷаң спорт кӧрімнерінҷе школаның устағ орынҷызы ;

Азаров Александр Дмитриевичке – Ағбанддағы ниик атлетикаҷа спорт школазының спортсмені;

Кононенко Владислав Александровичке – «Ниик атллетикаҷа СШОР» спортсмені;

Кокояков Денис Васильевичке – Ағбандағы «Кӱрестер школазының» ДО МБУ тренері;

Казыгашев Дмитрий Владимирович – Ағбандағы ДО МБУ «Кӱрестер школазының» тренері;

Ағбан город пазының Алғыстастығ пічіктерінең таныхтатханнар:

Чертыков Денис Михайлович – Ағбандағы «Ниик атлетикаҷа СШОР» спортсмені;
Попов Артём Александрович – Ағбандағы «Ниик атлетикаҷа СШОР» спортсмені;
Владимиров Игорь Альбертович – Ағбандағы МБУ ДО «Ниик атлетикаҷа СШОР» спортсмені;
Платонова Наталья Васильевна – Ағбандағы «КСШ» тренері;
Скоринова Марина Александровна – Ағбандағы «Ниик атлетикаҷа СШОР» устағ-пастаа орынҷызы;
Хакас Республиканың физическай культураҷа пазза спортча министерствозының Аарластығ пічиинең таныхтатханнар:
Роговая Любовь Викторовна – Ағбандағы «Теелбек салҷаң спортча СШ» тренері;
Чичинин Виталий Григорьевич – Ағбандағы «Кӱрестер СШ» тренері;
Лопухин Игорь Геннадьевич – Ағбандағы «Мееспектіг хоккейҷе СШ» тренері.

Хакас Республиканың Физическай культураҷа паза спортча министерствозының Алғыстастығ пічиинең Ағбандағы «КСШ» тренері таныхталған.

Ағбан городтың Культураҷа, чииттер паза спорт пӧлиинің Аарластығ пічиинең таныхтатханнар:

Терещенко Вячеслав Павлович – Ағбандағы «КСШ» тренері;

Менжуренко Юлия Викторовна – Ағбандағы «Стол теннизінҷе СШ» устағҷы орынҷызы;

Потехин Игорь Николаевич – Ағбандағы «Кӱрестер СШ» тренері;

Таянчин Виталий Анатольевич – Ағбандағы «Кӱрестер СШ» тренері;

Казымова Надежда Алексеевна – Ағбандағы «Чӱзерінҷе СШ» кадрлар тоғынҷызы;

Федяев Сергей Сергеевич – Ағбандағы «Кӱрестер СШ» тренері;

Костенко Елена Анатольевна – Ағбандағы «Мееспектіг хоккейҷе СШ» устағҷы орынҷызы;

Ағбан городтың Культураҷа, чииттер паза спорт пӧлиинің Алғыстастығ пічиинең таныхтатханнар:

Кульпин Виктор Александрович – Ағбандағы «КСШ» тренері;

Макухина Лариса Викторовна – «Н.Г. Булакиннің адынаң СК» бухгалтері

Ағбан городтың ӧнетін порталы
https://stm19.ru/news/11851