Хакасиядағы спортха чағын чон Флаг кӱнін таныхтабысхан (СОМ, ВИДЕО)

Спорт Хакасияда
22 августа 2023 г. в 16:39
Фото из открытых источников

Олип резерві училищеде (техникумында) Хазна фллагының кӱнін таныхтабысханнар.

ТИКСӀ СОМНАР

Флешмобтың араласчылары спортсменнер, тренерлер паза республика, муниципалитет синіндегі спорт школаларының, федерациялар паза кізі холындағы клубтарның кізілері, тиксі 500-ке чағын кізі араласхан. Ада чир-суубысха хынысты кӧзіткен оңдайнаң полған на кізінің холында Россияның чаламазы полған. Пайрам тузында Россияның паза Хакасияның чаламалары кӧдірілгеннер. Флешмоб ӧнетін чаа операциязында араласчатханнарға хабазып, иртірілген.

Алғыстас сӧстерінең Хакасияның физическай культура паза спорт министрінің орынҷызы Елена Краснова, Олимп резерві училищенің (техникумның) устғҷызы Денис Кокояков , бобслейҷе чоннар аразындағы класстығ спорт узы, Туриндегі, Солт-Лейк-Ситиде ирткен Олимп ойыннарында араласхан Петр Макарчук, дзюдоҷа Россияның спорт узы Виктор Аксенов, боксча чоннар аразындағы класстығ спорт узы Саяна Казыгашева айланғаннар.

Лугансктағы Чон Республиказындағы спортсменнер пістіңнерге видео пастыра чолабит читіргеннер. Хакасияның правительствозы Луганск Чон Республиказындағы Червонопартизанск город чуртағҷыларына ӧнетін чӧптезіг хоостыра полысча.