Хакасияда спиннингтең чардаң палых тудар чемпионады ирт парар

Спорт Хакасияда
2 августа 2023 г. в 16:35
Фото из открытых источников

Орғах айының 5-6-ҷы кӱннерінде палых спордының "спиннингтең чардаң палых тудар" кӧрімінҷе республиканың азых чемпионады иртер

Иртер орын: Ағбан, Северный проезд, дренаж каналы.

Марығның чӧрізі

Орғах айының 5-ҷі кӱні
07:00-17:00 – тимненер тус

Орғах айының 6-ҷы кӱні
06.00-16.00 – Марығ чардығы (6 чардых 45-ер минут)

Марығда 2009 чылда паза аның алнында тӧреен кізілерге аралазарға чарадылча. Мында ідӧк имҷілер чарадии кирек.
2009 чылдаң соонда тӧреен араласчыларға іҷе паза паба чарадии кирек полар. Алай оларның пірсі марығларға позы килерге кирек.

Марығда ала пуға, тіктірбе паза сортан палыхтар санға алылар. Сортанның узуны 42 см асхынах полбасха кирек. Ала пуға паза тіктірбе палыхтарның узуны хоостыра хатығластар чоғыл. Олардаң пасха палыхтар саналбастар. Марығның чиңісчілерін тутхан палыхтың кӧдірімі хоостыра табарлар.