"Піс хада. Спорт" Чайғы Сурдлимпий Ойыннары азыл парғаннар.

Спорт Россияда паза тилекейде
26 июля 2023 г. в 14:28
Фото из открытых источников

От айының 24-ҷі кӱнінде Башкортостанның кінінде "Піс хада. Спорт" Чайғы Сурдлимпий Ойыннары пайрамни азылғаннар.

Марығларда 26 хазнаның спортсменнері араласчалар, ол санда Беларусь, Узбек, Иран, Ирак, Казах, Кения, Хырғыс, Армения, Пакистан, Турция, Камбоджи паза пасха даа хазналарның кізілері.

Ойынның пайрамни азылары "Уфа-Арена" стадионда ирткен. Анда, спорт чоннарны паза континенттерні піріктірчеткені таныхталған. Ӏдӧк спорт улуғлирға паза амыр чуртирға кӧніктірче.

Россияның спорт министрі Олег Матыцин пу марығларның кирексінізінеңер искірген.

Толдыразынаң хығырарға