Хакасиядағы Виталина Сладкова – «Азия олғаннары» Чоннар аразындағы синніг марығларда хола медаль утып алды

Спорт Хакасияда
28 июня 2024 г. в 09:13
Фото из открытых источников

Хандых айының 7-ҷі кӱнінең пасти от айының 7-ҷі кӱніне теере Якутскта Чоннар аразындағы синніг «Азия олғаннары» марығ иртче. Анда чиңісчілерге 239 медаль сыйлал парар.

Улуғ спорт пайрамында стол теннизінҷе марығлар тоозыл пардылар. Сибирьнің піріктірілген командазының санына Виталина Сладкова кірген. Аның тренері Марина Павликова полча. Чир-суғҷыбыс Новосибирск облазындағы Екатерина Койнованаң пір ӧмеде ойнап, хола медаль утып алғаннар. Пу пӧлікте чиңісті Беларусьтаң килген теннисисттер тутханнар. Кӱмӱс - Урал федеральнай округтағыларни. Паза пір хола медальны москвадағылар утып алғаннар.
Сағысха киріп, Сибирьнің піріктірілген командазына кіріп, Хакасиядаң пу Ойыннарда 3*3 ойнапчатхан баскетболисттер (Антон Дронов, Михаил Петров, Иван Сергеев, Артем Суржик, тренер – Андрей Бочкарев) паза волейболисттер (хыстар - Варвара Бурцева, Арина Анненко, Александра Дудко, Надежда Речкова, Александра Терехина, Мария Дулгеру, Полина Карева, Анна Алешина, Анастасия Морозова, тренерлері – Ирина Золотухина; ооллар - Никита Журавин) паза стол теннизінҷе (Виталина Сладкова, тренері – Марина Павликова). Пістің спортсменнернең чорыхта ідӧк Константин Скульский араласча. Ол Хакас Республиказындағы піріктірілген командаларны тимнепчеткен кіннің устағҷызы полча.
Пӱӱнгі кӱнге пістің оолларның баскетболҷа піріктірілген командазы Ыраххы Восток федеральнай округ, Казахстан паза Саха Республиканың 2-ҷі командазынаң тоғасхан соонаң, группа істінде 2-ҷі орынға сых парған. Пістіңнер Таиландтың на піріктірілген командазына чиңдір салғаннар. Таңда, 29 июньда, Урал федеральнай округтың командазынаң ойнирлар.
Хыс волейболисттер пӱӱн тренировка иртірчелер. Таңда, тізең, подгруппалар істіндегі тоғазығлар пасталчалар. Теес тартысхан соонаң «А» подгруппада пістің командаа Уралдағы федеральнай округ, Казахстан, Саха республика «ыырҷы» поларлар. Хакасиядағы Никита Журавин Сибирьнің піріктірілген командазына кіріп, 29 июньнаң марығлазып пастапча.