«Спорт пятницазының» араласчыларын бокс сахтапча

Спорт Хакасияда
2 июля 2024 г. в 09:09
Фото из открытых источников

От айының 5-ҷі кӱнінде, пис хоныхта, Ағбандағы тынағ паркында республика синіндегі теестегі «Спорт пятницазы» проект хоостыра мындағ спорт ойыннары полары кӧрілче.

Республика синідегі «Спорт пятницазы» - чайғы туста Хакасияның спорт министерствозы иртірчеткен кибірліг ӱлӱкӱн. Мында тикке тренировкалар иртірілчелер. Аймах-пасха спорт кӧрімнерінҷе мастер-класстарда аралазып аларға чарир.
«Спорт пятницазының» тӧреміл тӧстегҷілерінің пірсі – Хакас Республиканың боксча федерациязы. 5 июльда паркта Федерация азых тренировка иртірер. Чонға мастер-класстарны Хакас Республикадағы ӧӧн спортсменнер паза тренерлер апарарлар. Бокстасчатханнары поларох. Ӧнетін тирігні кизіп, мунзурухтапчатханына марығ иртірілерӧк. Ол кӧп кізінің кӧңніне кірче. Анда кемге дее аралазарға чарадылча.
Иртірілчеткен орны: скейт –парк хыриндағы алай. Пасталғаны 17:00 частаң.