Хакасияда "хыйға" спорт орыннарын идеріне 100 млн салковайға чағын ахча позыдылған.

Спорт ниме-ноолары Хакасияда
20 июля 2023 г. в 13:45
Фото из открытых источников

Наа спорт орыннары Алтай паза Сыра аймахтарында пол килер. Оларны "Бизнес-спринт" федеральнай проект хоостыра пӱдірчелер.

2022 чылда аның хоостыра Хубачар паха Тойым ааларға андағ орыннарға спорт тиріглері алыл парғаннар. Оларның пазы 46 млн. салковай азыра полған. Ағаа хоза, Хакасияның ӱлгӱзі спорт орыннарын тимниріне паза спорт тиріглерін турғызарына 54 миллион салковай позытхан.

Спорт орында футбол, волейбол, баскетбол, теннис, чӱгӱрҷең паза спорт тиріглері орыннары полар. Анда интернет палғалызы пар, QR-таңма хоостыра ӱгредігліг кӧріглерзер иртерге чарир. Анда спорт тиріглерінең орта тузаланарға кӧзіділер

Пӱӱнгі кӱнге Хубачарда чир тоғыстары тоозыл парған. Сағам анда чӱгӱрер орын иділче, асфальт салылча. Хай-пірее спорт тиріглері турғызыл парған. Тойымда, тізең, ідӧк чир тоғыстары иділ парған. Сағам анда воркаутха тиріглер турғызылча.

Прай кӧріл парған тоғыстарны орғах айының пастағы кӱннерінде тоос саларға пӧгінчелер.

Толдыразынаң хығырарға