«Азияның палалары» Чоннар аразындағы синніг марығда араласчатхан Сибирьдегі спортсменнернең марығның ӧнетін кізізі тоғасты

Спорт Хакасияда
25 июня 2024 г. в 11:33
Фото из открытых источников

Новосибирскте Россия Президентінің Сибирь федеральнай округтағы киртістіг кізізі Анатолий Серышев «Азияның палалары» Чоннар аразындағы синніг VIII марығда аралазар спортсменнернең паза тренерлернең тоғасты.

Ойыннар Якутскта 25 июньнаң 8 июльға теере иртерлер. Анда 30-ча аймах хазналарның командалары паза Россия регионнарының 8 командазы аралазары кӧрілче. Кӧзідімге, Москвадаң, Ыраххы Восток, Сибирь, Урал федеральнай округтардаң. Башкортостан, Татарстан. Якутия 2 команда сығарар. Тиксі пу марығларда 3,4 муң кізі аралазары кӧрілче. Спортсменнер 17 спорт кӧрімінҷе паза хоза 5 кӧрімҷе марығлазарлар. Ӏдӧк «Алыш» тіп хурлығ кӱрезін чонға кӧзідерлер. Анзы марығлар программазына кірбинче. Ӏдӧк марығлар изерізіне кірбинчеткен таға сығарынҷа спорт кӧрімін чонға кӧзідерлер. Тиксі алып алза, 239 медаль сыйлал парар.
Сағысха киріп, Хакасияның спортсменнері пу Ойыннарда 3 спорт кӧрімінде аралазарлар. Ол 3*3 баскетболҷа (Антон Дронов, Михаил Петров, Иван Сергеев, Артем Суржик, тренерлері – Андрей Бочкарев), волейболҷа ( хыстар – Варвара Бурцева, Арина Анненко, Александра Дудко, Надежда Речкова, Александра Терехина, Мария Дулгеру, Полина Карева, Анна Алешина, Анастасия Морозова, тренерлері – Ирина Золотухина; оолахтар – Никита Журавин) паза стол теннизінҷе (Виталина Сладкова, тренері – Марина Павликова).
Пу марығларда Сибирьдегі Федеральнай округ ӱчӱн 228 кізі турызар: 159 чиит спортсмен федерацияның 9 субъектінең полар, 46 тренер, командаларның 22 кізізі паза піріктірілген команданың устағҷызы. Округтың піріктірілген командазы тиксі спорт кӧрімнерінде аралазар. Тоғазығ тузында Дмитрий Крикорьянц команданың кізізі марығларға тимненістеңер, олғаннарның чидіглерінеңер искірген. Тренерлер паза спортсменнер чағдапчатхан марығлардаңар сағыстарынаң ӱлескеннер. Анатолий Серышев позының спортсмен тузынаңар чоохтап пирген.
Полпредтің кӧрізінең, кізі хайда даа тоғынза, спорт кізее пӧзік чидіглерге чидерге полысча. Анзы спортсмен кізі кічігдең ала тоғынарға ӱгрен парғанынаң палғалыстығ. Тоғыс пастыра хайди дее пӧзік чидіге чидерге чарир. «Полған на чорых, марығларда араласханы - кізінің узын ӧскірче, кӱс хосча паза хайди дее наа арғыстар табарға полысча», - теен киртістіг кізі.
Сибирьнің піріктірілген командазының араласчылары амох оой ла нимес таллағны иртібіскеннер тіп таныхтаан Анатолий Серышев. «Пӧзік чидіглерге команданаң пір чӧптіг ле тоғынып чидерге чарир», - таныхтаан полпред. Ол ідӧк чиит спортсменнернің паза оларның тренерлерінің чоллары азых ползын теен.
«Азияның палалары» Чоннар аразындағы синніг марығлар чайғыдағы паза хысхыдағы спорт кӧрімнерінҷе олғаннар паза саарбахтар, алынҷа паза командалар аразында иртірілчелер. Мында Азияның Олимп чӧбіне кірчеткен хазналарның, Россия Федерациязының федеральнай округтар, регионнар спортсменнері араласчалар. Халғанҷы ойыннар Владивостокта 2022 чылда ирткеннер. Анда Россияның 8 командазы паза Азия хазналарының 13 ӧмезі араласхан. Сибирьнің піріктірілген командазы пастағы орын алып алған. Пістің спортсменнер 45 алтын медаль утып алғаннар.