14 июньға «Спорт пятницазының» изерізі

Спорт Хакасияда
13 июня 2024 г. в 16:20
Фото из открытых источников

Пу айның 14-ҷі кӱнінде, пятницада, Ағбандағы тынағ паркында «Спорт пятницазы» тіп республика синіндегі проект хоостыра теестегі марығлар иртерлер.

«Спорт пятницазы» тіп республика синіндегі проект – Хакасияның спорт министерствозы чыл сай чайғызын иртірілчеткен ниме. Анда кемге дее аралазарға чарадылча. Мында чыылған чонға тикке тренировкалар паза мастер-класстар апарылчалар.

Хандых айының 14-ҷі кӱнінде Хакасияның кии гимнастиказы паза пилоннай спорт федерациялары «Россия» теелбек салҷаң флешмоб иртірчелер. Пу нимелерге кемге дее хозыларға чарадылча.

Иртірілчеткен орны:скейт-парк хыриндағы улуғ нимес алай. Пасталғаны 18.00 частаң.