Хакас чирінде спорт гимнастиказынҷа азых марығлар иртерлер

Спорт Хакасияда
29 июня 2024 г. в 16:13
Фото из открытых источников

Хандых айының 1 паза 2 кӱннерінде Н. Г. Булакиннің адынаң спорт ӧргезінде хоос гимнастикаҷа Хакас Республиканың азых марии иртер.

Анда 14 аймах городтаң килер 350 спортсмен аралазары кӧрілче. Пӱӱл уғаа кӧп гимнаст Томсктаң, Новосибирсктең паза Хызылчардаң килер. Ӱс гимнаст Москвадағы гимнастика школазының ӱгренҷізі полар. Хакасияның ӱчӱн Ағбандағы, Харатастағы паза Копьевтағы спортсменнер турызарлар.
Хандых айының пастағы кӱніндегі марығлар 8 частаң 22 часха теере парарлар. 2 июньда – 8 частаң 20 часха теере.
– Хызыҷахтар «Россияның спорт узына кандидат» ат ӱчӱн марығласчалар. Аның ӱчӱн олар мындағ пӧліктерде кӱстерін сынасчалар:обруч, меспек, булавалар, чалама. Кічіг спортсменнер ниме-ноо чох чон алнына сығарлар, - искірчелер Хакас Республиказындағы эстетика паза хоос гимнастика федерациязында.