Хакасияда республика бюджедінің ахчазына 11 спорт орыны пол килер

Спорт ниме-ноолары Хакасияда
14 июля 2023 г. в 09:52
Фото из открытых источников

Хакасияның пазының Валентин Коноваловтың чарадиинаң республика бюджедінең орамадағы спорт орныларын идеріне 19 миллион салковай позыдылған.

"Спорт тузы" орыннарның сині 10*15 метр полча. Ол ӧнетін резинанаң чабылча. Анда аймах-пасха спорт тиріглері турғызылча. Мында кізі идін тыыдар прай тренажерлар пар. Ол орынның ӱстӱ чабых полар, ідӧк чарытхы иділер.

Ӏкілер спорт орыннары Асхыс, Ағбан пилтірі, Тастып аймахтарында паза Ағбанда пол килер. Пірер орын - Алтай, Ордожоникидзе аймахтарында паза Нымыртығ поселокта. Пу орыннар город-аймахтар пастарының айланызы хоостыра иділче. Таныхтирға кирек, орындағы ӱлгӱлер спорт орыны полар чирні паза тиріглерні турғызар тоғыстарны пос ахчазына идерге киректер.

Спорт тиріглерін от паза орғах айында ағылары кӧрілче. Сағам орындағы ӱлгӱлер тимнег тоғыстарны апарчалар. Спорт орыннары орғах айы тоозылғанҷы тимді полар.