Россия» кӧзідігде 10 миллион кізі пол парыбысты

Спорт Хакасияда
10 апреля 2024 г. в 09:17
Фото из открытых источников

Россия» кӧзідігде танығлығ кирек пол парды, анда  10-ҷы миллион кізі пол парыбысты: аның ады Константин Панфилов, ол Ярославльдаң. Кӧзідіге Екатерина хада хонғанынаң кил парған.

– Піске пу саңай сағыбаан кирек  – кӧзідіге пастағызын на килген полғабыс. Уғаа тың ӧріністіг, — теен Константин Панфилов. – Харын даа пу кӱн килгебіс, — хосхан аның  Екатерина ипчізі.

Ирепчілерге «Россия» кӧзідігнің устағ – пастаа Мурмансксар чорых сыйлап пирген. Анда оларға чир ӱстӱндегі пастағы ядернай нимеліг «Ленин»  паза «Атомфлот». ледоколларҷа  чӧрерге чарадылар. Ағаа хоза, саблығ Кольскай атомнай электростанциянаң танызарлар. Алында  ирепчілер Соох чирлерде хаҷан даа полбааннар.

–  Пу читіллек Кӧзідіге уғаа танығлығ: хосхар айынаң тоғынып пастааннаң  пис ай  ирт парды. Пӱӱн, 6 апрельде, піссер 10-ҷы миллионнығ аалҷы пол парыбысты. Мында тиксі  хазнадағы регионнар араласчалар, аннаңар пеер кӧп кізі чӧрче. Чағынғы кӱннерде мында наа кӧзідіг тоғызын пастабызар — таныхтапча «Россия» кӧзідігнің устағҷызы Наталья Виртуозова.

Улуғ аалҷыларға ідӧк Мурманскча чорых тимнел парған, Териберказар пар килерлер.  Чорых тӧстегҷілері ирепчілерге хонҷаң орын ӱчӱн паза Ярославльдаң чол ахчазын тӧлеп пирерлер.

Пайрамнығ аалҷыларға сыйыхтарны «Россия» кӧзідігнің устағ-пастаа паза аның арғыстары  тимнепчелер, сыйлапчалар. Пірее чиңісчілер чорыхтарын хаҷанох тоос салып, сағам ибделер. Алексей Козырев ипчізінең «Восточный» тіп космодромзар чӧр килгеннер. Марат Сабитов ипччізінең, тізең, Россиядағы  иң кӱстіг Сойан-Сус ГЭС электростанциязар пар килгеннер

«Россия» чоннар аразындағы кӧзідіг – чыылығ