Наталья Малышева Олимп ойыннарында аралазарынҷа лицензия хоостыра кӧңнінең ӱлесче (СОМ, ВИДЕО)

Спорт Хакасияда
8 апреля 2024 г. в 15:17
Фото из открытых источников

Пӱӱн, хосхар айының 8-ҷі кӱнінде, Ағбандағы В. Г. Тихоновтың адынаң аэропортта спортсменні Хакасияның физическай культура паза спорт министрі Сергей Кочан, министерство,  спорт школаларының кізілері удурлааннар.

Наталья Малышева Олимп ойыннарында аралазарынҷа лицензия хоостыра кӧңнінең ӱлесче (СОМ, ВИДЕО)

Пӱӱн, хосхар айының 8-ҷі кӱнінде, Ағбандағы В. Г. Тихоновтың адынаң аэропортта спортсменні Хакасияның физическай культура паза спорт министрі Сергей Кочан, министерство,  спорт школаларының кізілері удурлааннар.

Сағысха киріп, ӱр ниместе Наталья спорт кӱрезінҷе Европа синіндегі марығларда Россияа 2024 чылда иртер  Олимп ойыннарына  путевка тоғынып алған.

Хакасияның спорт министрі Сергей Кочан социальнай сетьтегі страницазында Натальяның Олимп ойыннарында аралазарына чарадығ аларына чолынаңар чоохтап пирген.

Ӱс чыл мының алнында, паланаң ибде одырған соонаң, піс Натальянаң паза Владимир, Леонид Чучунов тренерлернең тоғасхабыс. Кӱресчібіс улуғ чидіглерге чидер ӱчӱн ӧнетін программа тӧстирін ӱзӱргебіс. Аның ӧӧн пӧгіні Малышеваны хазнаның піріктірілген командазына айландырары полған. Наталья, Владимир паза Леонид Чучуновтар сын профессионаллар полчатханнаррын кӧзіт пирділер! Натальяның Россияа тоғынып алған лицензиязы – улуғ чидіг! Ӏдӧк чиңісчібіс лицензиялығ  карточка ағыл килген. Пасха ххызыҷахтар андар кӧріп, мындағох улуғ чидіглерге чидерге кӱстензіннер тіп ол Кӱрес туразында ӧнетін хаптырыл парған, – Сергей Кочан.

Наталья марыға тимненізінеңер паза кибісте удаа тоғас парчатхан  Грециядағы «ыырҷызынаң» кӱрестеңер  чоохтап пирген, паза ағаа ағырғаннарға, лицензия холға кирген ӱчӱн алғыстааннарға  улуғ алғызын читірген. 

Хакасияның спорт министерствозының видеозы

Толдыра хабарны алтындағы ссылкаҷа иртібізіп, хығырарға чарир.