Абаза городта улуғ тыхтағ тоғыстары соонаң бассейн азыл парған

Спорт ниме-ноолары Хакасияда
19 мая 2023 г. в 15:20
Фото из открытых источников

Силкер айының 19-ҷі кӱнінде Абаза городта ӱр сахтаан чӱзер бассейн пайрамни азылған.

Пастағызын ол позының тоғызын 25 чыл мынның алнында, 1998 чылда, тоғынып пастаан. Город чуртағҷылары пеер хынып чӧрҷеңнер. Че соонаң ол ииргілін парып, кӧріл парған синнерге нандырбин сыххан. Аны наачылир сурығ хатығ турған.

2021 чылда Абазадағы спорт школазынзар, аның хайиинда полған бассейн, Хакасияның пазы Валентин Коновалов килген. Ол анда улуғ тыхтағ тоғыстарын идібізерге чахығ пирген.


Республика бюджедінең тыхтағ тоғыстарға 20 млн. салковай ахча позыдылған, Абаза город 600 муң салковай хосхан.

Бассейнде суғ паза чылығ пирҷең системалары, электричество палғалызы алыстырылған. Бассейн істі ідӧк прай наачылалған: ханалар паза суға сомар орын тыхталған, наа кӧзенектер паза изіктер турғызылған.


Бассейнның пайрамни азыларында Хакасияның пазы Валентин Коновалов, физическай культураҷа паза спортча министрі Сергей Кочан, Абаза городтың пазы Валентина Филимонова, пӱдіріг пірігістің кізілері Тимофей Сунсин паза Сергей Почилов полғаннар.

Толдыразынаң хығырарға