Саналығ чыларына тимненчебіс

Спорт Хакасияда
6 июля 2024 г. в 09:12
Фото из открытых источников

Ағбанда тиксі Россия синіндегі саналығ чылҷаң тус пасталарға чӧр. Азығ айының 10-ҷы кӱнінде городтағы тынанҷаң паркта XLII-ҷі тиксі Россия синіндегі «Лыжня России – 2024» иртер.


Чарысчаң орын: парктың 2-ҷі тахтазы кистіндегі чылҷаң чол

Россиядағы саналығ чылары – саналығ чӱгӱрерге хынчатханнарның спорттағы ӧӧн марығлары. Мында прай сӧбіренең тынанып аларға чарир нооза! Пу киректе тиксі Россияда 1982 чылдаң пасти чӱзерлеп муң кізі араласча. Мында саналығ олаңай ла чӱгӱрерге хынчатханнарға паза профессионалларға аралазарға чарадылча. Прай тикке.

Араласчыларға Россияның спорт министерствозы аймах сыйыхтар тимнеп салған. Кӧзідімге, азах-меетке читкеннерге брендтіг пӧріктер пирілер. Пӧліктер істіндегі иң артыхтарына - кубоктар, медальлар паза грамоталар.

ИЗЕРӀЗӀ
08.30-11.30 – араласчыларны санға алары
11.45-12.00 – пайрамни азылары
12.00-12.15 – 2018 чылда тӧреен паза кічіг арах оолах-хызыҷахтар аразындағы 100 метрге марығлар
12.15 – 5 паза 10 км чарыстар
12.20-13.30 – чиңісчілерні паза сыйыхтығ орын алғаннарны чеестирі
13.35-14.00 – пайрамни чабылары