Спартакиада салтарлары хоостыра иң кӱстіг министерстволарға сыйыхтар читірілген

Спорт Хакасияда
11 июля 2023 г. в 08:46
Фото из открытых источников

Хакас республиканың министерстволары паза устаныстары аразында Спартакиада 2023 чылның азығ айынаң пасти хандых айына теере ирткен.

Прай сомнар

Пӱӱн Хакасияның пазы Валентин Коновалов Спартакиаданың иң кӱстіг араласчыларына сыйыхтар читірген паза таныхтаан, пу марығларда ӱлгӱнің прай пӧліктері аралазарға кирек. Марығлар волейбол, теннис, дартс, бильярд, чӱзер, ГТО, пейнтбол кӧрімнерҷе ирткен. Араласчылар саны 952 кізі полған. прай18 ӧме араласхан.

Спартакиаданың салтарлары хоостыра пастағы орынға республиканың физическай культураҷа паза спортча министерствозы сых парған. Олар теннис, чӱзер, ГТО паза бильярд кӧрімнерінде прайзынаң артых полғаннар.

Ӏкінҷі орынға Хакасияның ӱгредіг паза наука министервозы сыххан. Оларға волейболда турысчаң ӧме табылбаан.

Толдыразынаң хығырарға