Саналығ чыларынҷа республика пазының сыйиина «Хакасия Кубогының» салтарлары

Спорт Хакасияда
20 ноября 2023 г. в 09:42
Фото из открытых источников

Кічіг хырлас айының 18 паза 19 кӱннерінде «Тея» спорт кінінде республика пазының сыйиина саналығ чыларынҷа тиксі Россия марығлары ирт пардылар.

Ӏкі кӱн ирткен марығларда 350-ҷе кізі Беларусьтаң паза Россияның 37 регионынаң араласхан. Спортсменнернің аразында Олимп ойыннарының чиңісчілері дее полғаннар.

Марығлар азылған кӱн чыылған чонны республика пазының орынҷызы Сергей Комаров, Россияның саналығ чыларынҷа спорт кӧрімінің президенті Елена Вяльбе, Ӧӧркі Чӧптің депутады Галина Елистратова, физическай культура паза спорт министрінің тоғызын толдырчатхан Сергей Кочан удурлааннар.

Пайрамнығ киректе ідӧк Тӧӧ пазындағы школаның саналығ чылҷаң класс ӱгренҷілері араласханнар. Олимп ойыннарының чиңісчізі Александр Большунов оларға тузалығ киндеҷектер сыйлап пирген. Анда спортсменнерге разрядтар хайдағ оңдайнаң пирілчеткенінеңер чоохталча.

18 ноябрьда спринтте чиңісті Александр Терентьев тутхан, ікінҷі орынны Иван Безматерных холға киріп алған. Ипчілер аразында чиңісті Алена Баранова тутхан. Кӱмӱсті Ольга Сергеева холға кирген. Ӱзінҷі орында Дарья Непряева пол парған.

19 ноябрьда иреннер аразындағы пос оңдайҷа чарыстарда Александр Большшунов чиңісчі пол парған. Ӏкінҷі орынға Сергей Ардашев сыххан, ӱзінҷі орында Никита Родионов пол парған. Ипчілер аразында 5 км марығларда Алина Пеклецова чиңіс тутхан. Ӏкінҷі орынға Анна Королева сых парған. Хола медальның ээзі Евгения Крупицкая полыбысхан.

Кӧні эфирлерні РТС телеканал апарған. Чарыстарны Россияның саналығ чылҷаң федерацияның Вячеслав Веденин кізізі чарытхан.