Хакасиядағы харахтаң кинектер шахматча Россия чемпионадында ікінҷі орынға сых пардылар

Спорт Хакасияда
15 ноября 2023 г. в 10:04
Фото из открытых источников

Кічіг хырлас айының 8-14 кӱннерінде Ярославльда шахматтар – чапчаң ойын – ӧмелер аразындағы марығлар харахтаң кинектер аразында ирт пардылар.

Чемпионатта Россияның 8 регионынаң 9 команда араласхан: Москва, Москва облазы, Кострома, Новосибирск, Ростов областьтары, Хакас Республиказы паза Дагестан Республиказындағы 2 ӧме. Командалар 3 кізідең пӱткеннер. Марығлар круг оңдайынҷа ирткеннер.

Марығларда ідӧк Россияның харахтаң кинектер піріктірілген командазының пірее спортсменнері араласханнар. Олар шахмат ойнааннар. Максим Ермаковты (Кострома облазы\\Архангельск облазы), Станислав Бабарыкинні (Москва облазы), Евгений Сусловты (Хакас Республиказы) адирға чарир.

Пастағы ойыннарда 2:1 саннаң Москва облазындағылар Москва городтағы команданы чиңіп алғаннар. Самарадағылар ростовтағыларны утып алғаннар. Хакас Республиканың паза Новосибирск облазының командалары тиң саннарнаң ойнабысханнар (1,5:1,5). Мындағох саннарнаң Дагестанның 2 командазы удур-тӧдір ойнабысхан.
Хакасияның командазына Евгений Суслов, Руслан Драганов, Владимир Малецкий кіргеннер. Олар ікінҷі орын алып алғаннар.

САЛТАРЛАР

1 орын –Кострома облазының командазыни

2 орын – Хакас Республиказының командазыни

3 орын – Москва г.