Олег Матыцин наа регионнардағы спорт тилізінеңер чоохтап пирген

Спорт Россияда паза тилекейде
14 ноября 2023 г. в 15:24
Фото из открытых источников

Россия Федерациязының Правительство кнезінің орынҷызы Дмитрий Чернышенко Донецк паза Луганск Чон республикалардағы, Запорожскай паза Херсонскай областьтардағы социальнай паза экономика тилізіне чарыдылған сурығларҷа чыылығ иртірібіскен.

Анда, ӧӧнінде, спорт сурығлары кӧдірілгеннер.

Владимир Путин Президенттің чахинаң, наа субъекттер хазнаның спорт чуртазына ӧткін хозылчалар. Спортнаң айғасчаң ниме-нооларны садып аларына 3,3 млрд ахча позыдылған. Онарлап спортнаң айғасчаң орыннар иптелчелер. Азых оңдайлығ 28 физкультуранаң айғасчаң орын пӱдірілері кӧрілче. 200 азыра спорт школазына кирек тиріглер алыл парар. Кӧп кізі араласчатхан паза пӧзік чидіглер спортын тилідеріне килістіре оңдайлар тимнебізерге кирек, – таныхтабысхан Дмитрий Чернышенко.

Регионнардағы спортнаң айғасчаң орыннарда тиксі тыхтағ тоғыстары апарылчатханынаңар, наа хазых пиктеҷең орыннар тӧстелчеткенінеңер, спорт тураларына кирек тиріглер пирілчеткенінеңер Олег Матыцин чоохтап пирген. Спортсменнер регион паза тиксі Россия синіндегі марығларға тимненчеткенінеңер паза араласчатханынаңар искірген.

Регионнар тилізінҷе программаны чуртасха кирері федеральнай бюджеттең парча, полызығны ідӧк Президенттің культураа чарыдылған чыынды паза «Наш спорт» чыынды апарчалар. Пӱӱнгі кӱнге адалған регионнардағы 4300 спортсмен паза тренер Россиядағы марығларда араласханнар.

Федеральнай бюджет проектінең, чағынғы ӱс чылға алынҷа спорт пірігістеріне ахчалығ хабазығ идері кӧріл парған.

 

Россияның спорт министерствозының хабарлар пӧлии