Олимп резерві училищеде (техникумда) Азых ізіктер кӱні ирт парды

Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары
26 октября 2023 г. в 09:37
Фото из открытых источников

Пірге азых ізіктер кӱні техникумның абитуриенттеріне «Профессионалитет» федеральнай проект хоостыра иртірілді.

Ӧӧн пӧгіннернің пірсі – Хакасиядағы экономикаа паза ниме-ноо сығарчатхан пірігістерге кирек тоғынҷыларны тимнирі полча.

«Профессионалитет» проект хоостыра ортымах ӱгредігде пирілчеткен специальностьтар пӧліктерге чарыл парғаннар. Оларның пірсі – «Педдагогика». Пу пӧлікте Олимп резерві училищеде (техникумда) «Адаптивная физическая культура» (адаптивнай физическай культура паза спорт ӱгретчізі) паза «Спорт» (спорт кӧрімінҷе тренер) специальностьча ӱгредіг апарылча.

Пірге азых ізіктер кӱнінде техникумда 350 ӱгренҷі Ағбандағы, Харатастағы паза республикадағы ырах орыннарындағы, тиксі 23 ортымах ӱгредіг туразынаң полғаннар. Пайрам «Профессионалитет: ты в хорошей компании!» класс чазынаң пасталған. Мында студенттер ӱгренҷілерге техникум пирчеткен пілістернің чахсы сариларынаңар чоохтааннар.

Тыңнаан соонаң сағамох тоғысха кірібіскеннер: пір тиңе аймах орыннарда тоғыстар пар сыхханнар. Ӱгренҷілерге посты профессияда сынап кӧрерге киліскен паза наа тиріглернең тоғын кӧргеннер.

  

.