Олег Матыцин тоғыс хоостыра Пекинзер чӧр килді

Спорт Россияда паза тилекейде
31 октября 2023 г. в 12:26
Фото из открытых источников

Россия Федерациязының спорт министрі Олег Матыцин Пекинзер чӧрді (Хыдат Чон Республиказы).

Анда ол тоғыс хоостыра тоғазығлар иртібрібіскен, Пекиндегі спорт университедінің 70 частығ пайрамында араласхан.

Ӏдӧк Хыдаттағы физическай культураҷа паза спортча ӧӧн хазна устанызының пастығы Гао Чжиданнаң тоғасхан. Ӏкі хазнадағы спорт пӧліктерінің пастыхтары спортта уламох пір чӧптіг тоғынардаңар чӧптес саллғаннар.


Россияның паза Хыдаттың физическай культура паза спорт аразындағы пір чӧптіг тоғыс ікі хазнадағы спорт палғалызын пиктиріне паза алғыдарына кӧріл парған. Сағыстарны чуртасха кирер ӱчӱн 17 ноябрьда Гуйянда «Зенит» паза «Гуйчжоу Юнайтед» чииттернің командалары аразында арғыстастығ тоғазығ иртер. Ойыннардаң пасха «Зенит» Хыдаттағы тренерлерні паза футболисттерні тимнир чӧпнең сыхча. Пірге иртірілчеткен чыллар официально 2023 чылның халғанҷы кӱннерінде чабыл парарлар. Россияның президенті Владимир Путиннің паза КНР-ның кнезі Си Цзиньпиннің устаанынаң, Россияның паза Хыдаттың спорт аразындағы ынағлас анаң андар тиліпче,– таныхтабысхан Министр.

Олег Матыцин Хыдат Чон Республиказының кізілерін Россияда 2024 чылда иртер улуғ спорт пайрамнарына хығырған. Ол «Игры Будущего» паза Хазанда иртер БРИКС ойыннары, ідӧк Москвада паза Екатеринбургта иртер Ынағлас ойыннары. Гао Чжидан чарат салған.

Пекинде Олег Матыцин КНР-ның Студенттер спортының федерация устағ-пастаанаң тоғасхан.

Россия паза Хыдат ЮНЕСКО, ФИСУ паза даа пасха орыннарда пір чӧптіг тоғыс апарчалар. Анзын Россияның паза Хыдаттың аразындағы физическай культура паза спорт аразында апарылчатхан тоғыс киречілепче. Россия позының саринаң пу ынағлас хоостыра 450 спорт ӱлӱкӱнін иртірерге тимде. Кӧбізі студенттер аразындағы спортты тилідеріне кӧріл парған, – теен Олег Матыцин

Россияның спорт министеррствозының хабарлар пӧлии