Очыр аалда спортнаң айғасчаң «Спорт тузы!» тіп наа орын азыл парды

Спорт ниме-ноолары Хакасияда
16 октября 2023 г. в 08:00
Фото из открытых источников

Тиксі алза, республика бюджедінің ахчазына спортнаң айғасчаң 11 орын пӱдірілері кӧріл парған.

Хакасия пазының кӱстенгенінең, тасхархы спорт орыннарын пӱдіреріне республика бюджедінең тиксі алза, 19 млн салковай позыдылған. «Спорт тузы!» тіп адалчатхан наа орын резинанаң чабылған, аның чалбаа 10*15 м. Анда ідӧк аймах тренажерлар пар. Чарытхы паза хыры парох, орын тигір кӧк ӧңніг.

– Спорт орнын ачых тигір алтында орныхчатхан тренажерлығ залға санирға чарир. Пӱӱл мындағох ікілер заллар Асхыс, Ағбан пилтірі, Таштып аймахтарында паза Ағбанда азылары кӧріл парған. Піреер зал азылары Алтай, Орджоникидзе аймахтарында паза Нымырттығда кӧріл парғаннар. Пу тоғыстарны 2024 чылда чуртасха киреріне хоза 10 млн салковай кӧріл парған,–теен Хакасияның физическай культура паза спорт министрінің тоғызын толдырчатхан Сергей Кочан.

https://stm19.ru/news/12063