Асхыс аймаанда спортнаң айғасчаң орын азыл парды

Спорт ниме-ноолары Хакасияда
10 октября 2023 г. в 12:54
Фото из открытых источников

Асхыс аймаандағы Ӧӧк пилтірі аалдағы спортнаң айғасчаң орынны пӱдіреріне республика бюджедінең 10 млн салковай позыдылған.

Спортнаң айғасчаң орында резиналығ кибіс тӧзел парған, аннаңар анда чайғызын даа, хысхызын даа спортнаң айғазарға чарир. Харычах ибіре чӱгӱрҷең чоллар салыл парғаннар, аның ибіре сиден тартыл парған, тренажерлар пар.

– Спортнаң айғасчаң орынның кӧрімін Хакасияның спорт министерствозы ӧнетін тимнеп пирген. Анзы муниципальнай пӱдістерге чаҷын тоғызын нииктир пӧгіннең иділче, - таныхтаан Хакасияның физическай культура паза спорт министрінің тоғызын толдырчатхан Сергей Кочан.

Кибір хоостыра наа спортнаң айғасчаң орында "Минспорт – Усть-Камышта" футбол командалары аразында арғыстастығ тоғазығ ирт парған.