Червонопартизансктағы 3-ҷі№ школа ӱгренҷілеріне Хакасиядаң сыйыхтар читіріл парды (ВИДЕО)

Спорт Хакасияда
10 октября 2023 г. в 11:06
Фото из открытых источников

Ойын спорт кӧрімнеріне кирек мееспектер республика пазы Валентин Коноваловтың чахиинҷа алылғаннар.

 

Мееспектер червонопартизансктағы школаа Ӱгретчі кӱні алнында пиріл парғаннар, - таныхтаан Россияның наа регионнарынаң Хакас чиріндегі палғалыс тутчатхан кізізі Сергей Ромашов.
Школа устағҷызы Светлана Демченконың чооғынаң, Хакас Республиканың паза школаның аразындағы ынағлас ирткен чайғызын пасталған.
Сыйыхтар паза хайығ салчатханыңар ӱчӱн улуғ алғызыбыс читірчебіс,- хосхан Светлана Григорьевна.
Сыйых сыйлаан регион пазына алғызын ідӧк физкультура ӱгретчізі полып 20 чыл істен салған Людмила Стеепаненко читірген. «Мындағ сыйых ӱчӱн Хакас чиріне алғызым читірчем. Амды піс пӧліктерге чарылып ӱгренербіс, анзы пілістер аларына улуғ хозым идер».
6-ҷы класстың ӱгренҷізі Никита Павленко позының хынған урогы физкультура полчатханынаңар чоохтап пирген. Ӧменең ойнаҷаң футболға хынча. Пу спорт кӧрімінең 6 чыл айғасчаттыр.
– Пу син мееспек парда, оолахтар тренировкаларға уламох хынып чӧрерлер тіп таныхтаан ӱгренҷі.