Хакасия Россия синіндегі чазағ чӧрер кӱнге хозылған.

Спорт Хакасияда
2 октября 2023 г. в 12:49
Фото из открытых источников

Ӱртӱн айының 29-ҷы кӱнінде Ағбан городтың культура паза тынағ паркында чазағ чӧрер республика пайрамы ирт парған. Ол Россия синіндегі чазағ чӧрер кӱнге удура ирткен.

ФОТО (Минспорт)
ФОТО (Центр спортподготовки)

Пайрам 4500 чагын кізі чыған. Аны пайрамни физическай культура паза спорт министрінің тоғызын толдырчатхан Сергей Кочан паза "Динамо" спорт пірігізінің Хакасиядағы пӧліктің кнезінің орынҷызы, Хакасиядағы Олимп чӧбінің вице-президенті, Олимп ойыннарының араласчызы Пётр Макарчук асханнар. Соонаң олар ідӧк чӧрімге хозылғаннар.

Чӧрімні пастир алнында, "Абакан" сыныхтағ кіннің имнег физическай культура пӧлігінің улуғ инструкторы Дарья Доронина килген чоны чӧріске тимнеен.

Пайрамда прайзына 5 км чазағ, 3 км. скандинав чӧрізінҷе чӧрер оңдай полған. 1,5 часха читкелек палаҷахтарға - "Пастағы пазыс" 10 метрге полған.

Пайрам араласчыларына ідӧк "10000 пазыс чуртасха" Россия синіндегі акцияға хозылып аларға оңдай полған. Ол чӱрек кӱніне чарыдылған.