«Россия – спорт державазы» тіп XI Чоннар аразындағы чыылыға регистрация пасталыбысты

Спорт Россияда паза тилекейде
29 августа 2023 г. в 12:06
Фото из открытых источников

Чыылығ 22 октябрьда Пермьда иртер.

Пу чыылығ хазнадағы аймах спорт кӧрімнерінде тоғынчатханнарға тоғазып, тіл алызып алҷаң иң не улуғ орынға саналча. Кӱн суриина тилекейде сағам парчатхан киректер тузында спортты, пос киреен тилідері, пӧлікті саннығ идері паза 2024 чылда Хазанда иртер улуғ оойыннарға тимненіс полар. «Пу чыылығ федеральнай паза регионнардағы толдырығлығ ӱлгӱ, спорт федерацияларының, бизнес кізілерін, спортта тоғынчатханнарны, СМИ тоғынҷыларын піріктірче. Пістің хазна аймах спорт марығларын иртірерін узаратча паза андар аймах хазналарның спортсменнерін аралазарға хығырча. Россияа спорт - пос паза амыр чуртас тании поларын узаратча.

Евразийскай экономическай пірігісте Россия устап парчатхан чыл форум тузында спорт саринаң ынағласты тыыдар сурығлар ӱзӱрілері узарадылар,- тіп таныхтаан позының чооғында Россия Федерациязыңың спорт министрі Олег Матыцин. Чыылығның ӧӧн тоғазығлары «Пермь-Экспо» кінде иртерлер. Анда ідӧк хысхыдағы спорт кӧрімнерін, туризмні, хазых чуртас оңдайларрын тилідеріне чарыдылған тоғазығлар поларлар паза «Современный спорт. Инновации и перспективы» адалчатхан кӧзідіг иртер.

Чыылығда аралазар ӱчӱн ӧнетін сайтха кіріп, регистрация иртібізерге киректелче. Россияның спорт министерствозының хабарлар таратчаң пӧлии