Новости

2024.05.20, 16:16

Палалар мындағ тренировкаларға  9 частығдаң алылчалар. Улуғлар сағыстаң, азахтары чахсы тоғынминчатса, ідӧк пеер алылчалар. Ат спортынаң айғасханы – оларның хазыхтарын пиктирге полысча.

2024.05.17, 16:16

Силкер айының 19-ҷы кӱнінде Харатастағы «Хакасия-Спорт» хазых пиктеҷең спорт ӧргезінде гиря кӧдірерінҷе республика марии иртер.

2024.05.16, 16:15

Силкер айының 18-ҷі кӱнінде Сорығдағы спорт школазында республика синіндегі олаңай кӱресче марығлар «Сорығдағы ГОК» ООО сыйиина, Сорығ городтың устағ-пастааның сыйиина паза И. У. Ахметовтың сыйиина марығлар иртерлер. Анда 2009 – 2010 чылларда тӧреен ооллар паза хыстар аралазарлар.

2024.05.16, 16:14

Силкер айының 4 – 11 кӱннерінде Хызылчарда ухтаң атарынҷа Сибирь марығлары ирткенннер. Анда 19 часха читкелек ооллар паза хыстар араласханнар.

2024.05.16, 10:20

«Россиядағы Азимут» тіп тиксі Россия синіндегі спортивное ориентированиеҷе марығлар Хакас чирінде силкер айының 19-ҷы кӱнінде Ағбандағы тынағ паркында иртерлер.

2024.05.14, 16:22

Хосхар айының 30-ҷы кӱнінең пасти силкер айының 12-ҷі кӱніне теере Владикавказта 17-18 частығлар аразында боксча Россия синіндегі марығлар ирткеннер/

2024.05.14, 10:19

Силкер айының 18-ҷі кӱнінде Ир тағда тоғынчатхан «Камелот» пэйнтбол ойнаҷаң  клубтың чирінде пу спорт кӧрімінҷе Сибирь марығлары иртерлер. 

2024.05.14, 09:50

Силкер айының 26-ҷы кӱнінде Ағбанда «Н. Г. Булакиннің хумартхызына чарыдылған «Чилдең дее табырах» чӱгӱрчеткеннер марии иртер. Пу кӱн хорғыс чох полар ӱчӱн чазағ чӧрчеткеннерге чол кисчең орыннар паза автобустар изерізі кӧріл парғаннар.

2024.05.13, 14:23

Силкер айының 10 паза 11 кӱннерінде республикадағы ат спортынҷа школада «Чиңіс кубогы» тіп марығлар ирт пардылар

2024.05.13, 14:22

Силкер айының 10 – 12 кӱннерінде Ачинскте дзюдоча Сибирь марығлары 18 часха читкелек оолахтар паза хызыҷахтар аразында ирт парды.

2024.05.13, 14:19

Силкер айының 4 паза 5 кӱннерінде Новосибирсктегі «Александрит» спорт ӧргезінде грэпплингче паза  грэпплинг-гиҷе Сибирь федеральнай округ марығлары ирт пардылар.

2024.05.07, 14:21

Силкер айының 11-ҷі кӱнінде Ағбандағы тынағ паркында «Стартуют все» тіп город синіндегі чӱгӱрістер пасталчалар.

2024.05.07, 09:23

Силкер айының 11-ҷі кӱнінде Кӱн тағ тӧзінде тағҷа чӱгӱрерінҷе  «KUNTAG ULTRA TRAIL» пайрам иртер.

2024.05.06, 14:24

Силкер айының 5-ҷі кӱнінде Ағбанда Н.Г. Булакиннің адынаң спорт ӧргезінде Хакас Республика пазының сыйиина ММА-ҷа марығлар ирт пардылар.

2024.05.03, 10:01

Хосхар айының 28-30 кӱннерінде Минсуғда спортивное ориентирование спорт кӧрімінҷе «Сибирский азимут» тіп тиксі Россия марығлары ирт пардылар.

2024.05.03, 10:00

Хосхар айының 3-ҷі кӱнінең силкер айының 4-ҷі кӱніне теере Москвадағы Life Аренада Олимп ойыннары алнындағы олаңай кӱресче марығлар ипчілер паза иреннер аразында ирт пардылар.

2024.04.25, 11:43

«Пуланнығ кӧл» хазых пиктеҷең  лагерь азах-мееттегі пӧлікте чиңісчі пол парып, 2023 чылны салтарлап, «Иң артых ниме-ноолар паза услугалар» чоннар аразындағы синніг марығның чиңісчізі полыбысхан.

2024.04.25, 11:39

Россия армиязының Ӧӧн туразында пеер кірчеткен клубтың 101 чазы хоостыра пайрамнығ иир ирт парған.

2024.04.24, 11:39

Томскта 17-18 частығлар аразында боксча Сибирь марығлары ирт парды.