Спорт ниме-ноолары Хакасияда

2023.10.16, 08:00

Тиксі алза, республика бюджедінің ахчазына спортнаң айғасчаң 11 орын пӱдірілері кӧріл парған.

2023.10.10, 12:54

Асхыс аймаандағы Ӧӧк пилтірі аалдағы спортнаң айғасчаң орынны пӱдіреріне республика бюджедінең 10 млн салковай позыдылған.

2023.08.28, 10:56

Тиріглерні садып аларына паза чазыны тӧзиріне Хакас Республиканың бюджедінең 2-ҷе млн салковай позыдылған.

2023.07.20, 13:45

Наа спорт орыннары Алтай паза Сыра аймахтарында пол килер. Оларны "Бизнес-спринт" федеральнай проект хоостыра пӱдірчелер.

2023.07.14, 09:52

Хакасияның пазының Валентин Коноваловтың чарадиинаң республика бюджедінең орамадағы спорт орныларын идеріне 19 миллион салковай позыдылған.

2023.05.19, 15:20

Силкер айының 19-ҷі кӱнінде Абаза городта ӱр сахтаан чӱзер бассейн пайрамни азылған.