Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары

2023.10.26, 09:37

Пірге азых ізіктер кӱні техникумның абитуриенттеріне «Профессионалитет» федеральнай проект хоостыра иртірілді.

2023.09.07, 09:00

7 сентябрьда «Сойан» спорт школазының сыйиина VIII кибірліг марығлар иртерлер. Олар Ағбанда «Сойан» спорт ӧргезінің чазызында иртерлер. 25-40 частығлар араласчалар.

2023.09.05, 10:54

«Сойан» хоккей командазының хоккеисттері чылның иң улуғ марығларына тимненчелер – 2023\2024 чыллардағы сезонда иртер Суперлигадағы командалар аразындағы Россия чеммпионадына тимненчелер.

2023.08.25, 11:11

Хызылчардағы пуста 2 ле тоғазығ иртірібізіп, «Сойан» сағамох Россия Кубогына парыбысхан. Ол ойыннар Иркутскта 16-23 августта ирткеннер.

2023.08.23, 09:48

18 паза 19 август кӱннерінде Хакасияның піріктірілген командаларын тимнепчеткен кінде ат спортынҷа (конкур, выездка) хачы-чарғыҷыларны сығарчатхан спорт кінінде ӱгредіг ирт парды.

2023.08.14, 12:01

Орғах айының 11 паза 12 кӱннерінде Хакас Республиканың ат чарызынҷа спорт школаның спортсменнері ат чарызынҷа спорт марығларында араласханнар.

2023.07.28, 10:45

Марығның ӧӧн пӧгіні - сӧбіре оңдайларын тыыдып, іҷе паза паба синін кӧдірерге.

2023.07.26, 12:55

Ат спортына кӧніктерер ӱгредіглер - ол уғаа хайхастығ танығ, кинек кізілерге аймах-пасха сидік сурығларны пӧгерге полысча.

2023.07.24, 08:57

От айының 20-22-ҷі кӱннерінде Ағбанда А.А. Магдалинның адынаң спорт школазының кубогы полған.

2023.07.24, 08:54

От айының 19-23-ҷі кӱннерінде Чуваш республиканың кінінде кинек кізілер аразында ниик атлетикаҷа Россия чемпионады ирт парған.

2023.07.20, 09:48

Силкер айының 16-ҷі кӱнінең сығара от айының 7-ҷі кӱніне теере Россияның Паралимпия комитеді кинек кізілерні стол тенизіне кӧніктерчеткен 30 ӱгретчінің узын алғыдар ӱгредіг иртірібіскен

2023.07.12, 11:26

Чайғы тимнег туста хоккей ойынҷылары пасха спорт школазының ӱгренҷілерінең танысчалар.

2023.06.13, 09:52

Ирткен тынағ кӱннерінде "Локомотив" стадионда олғаннар аразында Россия кӱніне чарыдылған футболҷа марығлар ирт парғаннар.

2023.05.22, 17:39

Силкер айының 19-ҷі кӱнінде Алтай аймағындағы КСК "Сабдар ат" орында кинек кізілер аразында ат спортынҷа "Хаҷан ханаттар ӧсче" тіп пайрам ирт парған.