Спорт Россияда паза тилекейде

2023.11.24, 08:55

«Ты в игре» тіп спорт проекті аймах тоғыстарны чуртасха кирерге полысча. Олар чуртағҷыларның кӧңнін кӧдірчелер, чуртастарын ниик итчелер.

2023.11.14, 15:24

Россия Федерациязының Правительство кнезінің орынҷызы Дмитрий Чернышенко Донецк паза Луганск Чон республикалардағы, Запорожскай паза Херсонскай областьтардағы социальнай паза экономика тилізіне чарыдылған сурығларҷа чыылығ иртірібіскен.

2023.10.31, 12:26

Россия Федерациязының спорт министрі Олег Матыцин Пекинзер чӧрді (Хыдат Чон Республиказы).

2023.07.26, 14:28

От айының 24-ҷі кӱнінде Башкортостанның кінінде "Піс хада. Спорт" Чайғы Сурдлимпий Ойыннары пайрамни азылғаннар.

2023.07.14, 13:39

Россияның спорт министрі Олег Матыцин Хазна Думазының физическай культураҷа паза спортча, сыныхтағҷа Комитеттернің пірге чӧптезиинде араласхан.