Спорт Россияда паза тилекейде

2024.03.25, 16:19

Пу футбол командазы ӱчӱн ағырчатхан оолах «Крокус Сити Холлдағы» саайда позын матыр тудынған.

2024.01.19, 09:55

Кӱрген айының 21-ҷі кӱнінде Чоннар аразындағы синніг «Россия» кӧзідіг-чыылығда спорт паза туризм кӱні иртер. Пу чыылығ регионның чидіглерінең ӱлезерінҷе, бизнес  паза правительство  кізілеріне пілістернең,  халых-политика тоғазығларын иртірерінҷе опытнаң  ӱлезерінҷе килістіре орын полча тиирге чарир.

2023.12.12, 14:42

ВДНХ – да парчатхан «Россия» тіп Чоннар аразындағы синніг кӧзідіг-чыылығда «Спорт полғанына ла»  экспозиция тоғынча. Аны Россия Федерациязының спорт министерствозы тимнебіскен. Анда наа тоғыстар кӧріп аларға чарир.

2023.11.24, 08:55

«Ты в игре» тіп спорт проекті аймах тоғыстарны чуртасха кирерге полысча. Олар чуртағҷыларның кӧңнін кӧдірчелер, чуртастарын ниик итчелер.

2023.11.14, 15:24

Россия Федерациязының Правительство кнезінің орынҷызы Дмитрий Чернышенко Донецк паза Луганск Чон республикалардағы, Запорожскай паза Херсонскай областьтардағы социальнай паза экономика тилізіне чарыдылған сурығларҷа чыылығ иртірібіскен.

2023.10.31, 12:26

Россия Федерациязының спорт министрі Олег Матыцин Пекинзер чӧрді (Хыдат Чон Республиказы).

2023.07.26, 14:28

От айының 24-ҷі кӱнінде Башкортостанның кінінде "Піс хада. Спорт" Чайғы Сурдлимпий Ойыннары пайрамни азылғаннар.

2023.07.14, 13:39

Россияның спорт министрі Олег Матыцин Хазна Думазының физическай культураҷа паза спортча, сыныхтағҷа Комитеттернің пірге чӧптезиинде араласхан.