Спорт муниципалитеттерде

2024.05.14, 09:50

Силкер айының 26-ҷы кӱнінде Ағбанда «Н. Г. Булакиннің хумартхызына чарыдылған «Чилдең дее табырах» чӱгӱрчеткеннер марии иртер. Пу кӱн хорғыс чох полар ӱчӱн чазағ чӧрчеткеннерге чол кисчең орыннар паза автобустар изерізі кӧріл парғаннар.

2024.04.05, 14:35

Кӧрік айының 15-ҷі кӱнінең пасти хосхар айының 30-ҷы кӱніне теере халых орыннарға паза иптирінҷе дизайн-проекттерге  ӱн пирібізерге чарир.

2024.04.04, 14:39

Хакас Республиказындағы культура паза спорт тураларынаңар искіріг.

2024.01.17, 15:35

Россияның спорт министерствозы чонға спортнаң айғасчаң орыннар изерізін чон алнына сығарыбысхан.

2023.12.11, 14:01

Улуғ хырлас айының 10 паза 11 кӱннерінде «Сойан» стадионда Ағбан городтың Улуғластағы чуртағҷызы, РСФСР-ның саблығ пӱдірігҷізі Геннадий Африканович Вяткиннің хумартхызына чарыдылған меспектіг хоккейҷе XXVII город синіндегі марығлар ирт пардылар.

2023.11.27, 17:15

Кічіг хырлас айының 24-ҷі кӱнінде Ниик атлетикаҷа олимп резерві спорт школазы пайрамын таныхтапча. Ағбандағы пастағы спорт школазы 1943 чылда азылған.

2023.11.22, 13:38

Кічіг хырлас айының 26-ҷы кӱнінде «Сойан» спорт ӧргезінде конькиліг чылары азылча.

2023.11.13, 11:08

Кічіг хырлас айының 11-ҷі кӱнінде «Дзюдо чылтызахтары» тіп городтың азых марығлары ирт пардылар. Анда 15 часха читкелек оолах-хызыҷахтар араласханнар.

2023.10.25, 15:38

Ойыннарның ӧӧн пӧгіні – тобитті школа ӱгренҷілері пастыра чон аразына кирері полча.

2023.09.11, 08:54

Ӱртӱн айының 9-ҷы кӱнінде тынағ паза культура паркында туризм кӱніне чарыдылған "Ағбандағы азимут - 2023" Ағбан городтың азых чемпионады ирт парған.

2023.09.05, 10:49

Суғдағы спорт кӧрімінҷе кӱс сыназарға 73 кізі чарат салған. Тиксі 39 ӧме чыыл парған. Олар Ағбаннаң, Хубачардаң паза Ағбан пилтірінең полғаннар.

2023.08.22, 08:35

Пӧзік пілістіг устағҷыларның, ветераннарның полызиинаң, Ағбанда спорт тиліпче, паалаҷаа чох опыт тӧлдең тӧлге парып одырча.

2023.07.18, 14:25

Хызылчар крайындағы "Харағай пӱгі" олған лагерьінің ікінҷі тынағ тузына "Ах Парыс" дзюдо клубының 100-ке чағын 10-17 частығ кӱресчілері килгеннер

2023.07.12, 09:12

Ӏкі читілек пірігістің тоғынҷылары 11 спорт кӧрімінҷе кӱстерінең сынасханнар.

2023.06.14, 09:47

Наачылал парған памп-трек аймах-пасха ойымнардаң, кӧдірілестердең скейтбордтаң айғасчатхан олғаннарның кӧңніне кір парған.

2023.05.29, 12:40

Силкер айының 27-ҷі кӱнінде Ағбан пилтірінде аймах синінде чон ойыннарының паза марығларының "Ынархас ойыннары" пастағы пайрамы ирт парған

2023.05.23, 11:30

Харатастағы "Ах Парыс" дзюдо клубында спорт марығлары ирт парған

2023.05.23, 10:02

Ӧнетін спорт тиріглері Хакасияда "Демография" национальнай проект хоостыра алылғаннар.