Спорт муниципалитеттерде

2023.11.27, 17:15

Кічіг хырлас айының 24-ҷі кӱнінде Ниик атлетикаҷа олимп резерві спорт школазы пайрамын таныхтапча. Ағбандағы пастағы спорт школазы 1943 чылда азылған.

2023.11.22, 13:38

Кічіг хырлас айының 26-ҷы кӱнінде «Сойан» спорт ӧргезінде конькиліг чылары азылча.

2023.11.13, 11:08

Кічіг хырлас айының 11-ҷі кӱнінде «Дзюдо чылтызахтары» тіп городтың азых марығлары ирт пардылар. Анда 15 часха читкелек оолах-хызыҷахтар араласханнар.

2023.10.25, 15:38

Ойыннарның ӧӧн пӧгіні – тобитті школа ӱгренҷілері пастыра чон аразына кирері полча.

2023.09.11, 08:54

Ӱртӱн айының 9-ҷы кӱнінде тынағ паза культура паркында туризм кӱніне чарыдылған "Ағбандағы азимут - 2023" Ағбан городтың азых чемпионады ирт парған.

2023.09.05, 10:49

Суғдағы спорт кӧрімінҷе кӱс сыназарға 73 кізі чарат салған. Тиксі 39 ӧме чыыл парған. Олар Ағбаннаң, Хубачардаң паза Ағбан пилтірінең полғаннар.

2023.08.22, 08:35

Пӧзік пілістіг устағҷыларның, ветераннарның полызиинаң, Ағбанда спорт тиліпче, паалаҷаа чох опыт тӧлдең тӧлге парып одырча.

2023.07.18, 14:25

Хызылчар крайындағы "Харағай пӱгі" олған лагерьінің ікінҷі тынағ тузына "Ах Парыс" дзюдо клубының 100-ке чағын 10-17 частығ кӱресчілері килгеннер

2023.07.12, 09:12

Ӏкі читілек пірігістің тоғынҷылары 11 спорт кӧрімінҷе кӱстерінең сынасханнар.

2023.06.14, 09:47

Наачылал парған памп-трек аймах-пасха ойымнардаң, кӧдірілестердең скейтбордтаң айғасчатхан олғаннарның кӧңніне кір парған.

2023.05.29, 12:40

Силкер айының 27-ҷі кӱнінде Ағбан пилтірінде аймах синінде чон ойыннарының паза марығларының "Ынархас ойыннары" пастағы пайрамы ирт парған

2023.05.23, 11:30

Харатастағы "Ах Парыс" дзюдо клубында спорт марығлары ирт парған

2023.05.23, 10:02

Ӧнетін спорт тиріглері Хакасияда "Демография" национальнай проект хоостыра алылғаннар.