Спорт Хакасияда

2024.05.17, 16:16

Силкер айының 19-ҷы кӱнінде Харатастағы «Хакасия-Спорт» хазых пиктеҷең спорт ӧргезінде гиря кӧдірерінҷе республика марии иртер.

2024.05.16, 16:15

Силкер айының 18-ҷі кӱнінде Сорығдағы спорт школазында республика синіндегі олаңай кӱресче марығлар «Сорығдағы ГОК» ООО сыйиина, Сорығ городтың устағ-пастааның сыйиина паза И. У. Ахметовтың сыйиина марығлар иртерлер. Анда 2009 – 2010 чылларда тӧреен ооллар паза хыстар аралазарлар.

2024.05.16, 16:14

Силкер айының 4 – 11 кӱннерінде Хызылчарда ухтаң атарынҷа Сибирь марығлары ирткенннер. Анда 19 часха читкелек ооллар паза хыстар араласханнар.

2024.05.16, 10:20

«Россиядағы Азимут» тіп тиксі Россия синіндегі спортивное ориентированиеҷе марығлар Хакас чирінде силкер айының 19-ҷы кӱнінде Ағбандағы тынағ паркында иртерлер.

2024.05.14, 16:22

Хосхар айының 30-ҷы кӱнінең пасти силкер айының 12-ҷі кӱніне теере Владикавказта 17-18 частығлар аразында боксча Россия синіндегі марығлар ирткеннер/

2024.05.14, 10:19

Силкер айының 18-ҷі кӱнінде Ир тағда тоғынчатхан «Камелот» пэйнтбол ойнаҷаң  клубтың чирінде пу спорт кӧрімінҷе Сибирь марығлары иртерлер. 

2024.05.13, 14:23

Силкер айының 10 паза 11 кӱннерінде республикадағы ат спортынҷа школада «Чиңіс кубогы» тіп марығлар ирт пардылар

2024.05.13, 14:22

Силкер айының 10 – 12 кӱннерінде Ачинскте дзюдоча Сибирь марығлары 18 часха читкелек оолахтар паза хызыҷахтар аразында ирт парды.

2024.05.13, 14:19

Силкер айының 4 паза 5 кӱннерінде Новосибирсктегі «Александрит» спорт ӧргезінде грэпплингче паза  грэпплинг-гиҷе Сибирь федеральнай округ марығлары ирт пардылар.

2024.05.07, 14:21

Силкер айының 11-ҷі кӱнінде Ағбандағы тынағ паркында «Стартуют все» тіп город синіндегі чӱгӱрістер пасталчалар.

2024.05.07, 09:23

Силкер айының 11-ҷі кӱнінде Кӱн тағ тӧзінде тағҷа чӱгӱрерінҷе  «KUNTAG ULTRA TRAIL» пайрам иртер.

2024.05.06, 14:24

Силкер айының 5-ҷі кӱнінде Ағбанда Н.Г. Булакиннің адынаң спорт ӧргезінде Хакас Республика пазының сыйиина ММА-ҷа марығлар ирт пардылар.

2024.05.03, 10:01

Хосхар айының 28-30 кӱннерінде Минсуғда спортивное ориентирование спорт кӧрімінҷе «Сибирский азимут» тіп тиксі Россия марығлары ирт пардылар.

2024.05.03, 10:00

Хосхар айының 3-ҷі кӱнінең силкер айының 4-ҷі кӱніне теере Москвадағы Life Аренада Олимп ойыннары алнындағы олаңай кӱресче марығлар ипчілер паза иреннер аразында ирт пардылар.

2024.04.25, 11:39

Россия армиязының Ӧӧн туразында пеер кірчеткен клубтың 101 чазы хоостыра пайрамнығ иир ирт парған.

2024.04.24, 11:39

Томскта 17-18 частығлар аразында боксча Сибирь марығлары ирт парды.

2024.04.23, 11:34

Хосхар айының 14 – 22 кӱннерінде Москва облазындағы Покровское аалда 10-11, 12-13, 14-15 частығлар аразында муайтайҷа Россия марии ирт парды.

2024.04.22, 11:35

Хосхар айының 20-ҷі кӱнінде Ағбанда чир спортынҷа тӧрт марығ ирткен.

2024.04.22, 11:33

Хосхар айының 20 паза 21 кӱннерінде стол теннизінҷе кінде кинектер аразында пу спорт кӧрімінҷе марығлар ирт пардылар.

2024.04.22, 11:33

Физическай культура паза спорт салтарларын Хакасияның  пазы Валентин Коновалов  правительствоның 2023 чылның тоғызына  чарыдылған  сан пирістіг чооғында искірібіскен.