Спорт Хакасияда

2023.11.30, 08:00

Орындағы спорт тоғынҷыларының адынаң республиканың спорт министерствозының тоғынҷылары Хакасияның пазы Валентин Олегович Коноваловты тӧреен кӱнінең алғыстапчалар.

2023.11.29, 09:00

Кічіг хырлас айының 27-ҷі кӱнінде Калининградта хол тудызынҷа тиксі Россия марығлары ирт пардылар. Олар Олег Бутейконың хумартхызына чарыдылғаннар. Анда Россиядағы 23 регион спортсменнері араласханнар.

2023.11.29, 08:30

Кічіг хырлас айының 25 паза 26 кӱннерінде Ағбандағы И. С Ярыгиннің адынаң Кӱрес туразында Иннокентий Николаевич Тюмерековтың хумартхызына чарыдылған олаңай кӱресче азых марығлар ирт пардылар. Анда 18 часха читкелек оол-хыстар араласханнар.

2023.11.28, 09:56

Кічіг хырлас айының 28-ҷі кӱнінде Ағбанда «Сойан» паза Ульяновсктағы «Волга» тоғазарлар.

2023.11.27, 17:32

Кічіг хырлас айының 25-ҷі кӱнінең меспектіг хоккейҷе Россия чемпионады пасталыбысхан. Пу кӱн Ағбандағы «Сойан» ибде Индіркі Новгородтағы «Стартнаң» тоғасхан.

2023.11.27, 09:00

Кічіг хырлас айының 17-25 кӱннерінде Санкт-Петербургта «Н. А. Никифороов-Денисовтың Кубогы» тіп боксча Чоннар аразындағы федерацияның Аарластығ Президентінің хумартхызына чарыдылған марығлар 17-18 частығ ооллар аразында ирт парды.

2023.11.27, 08:37

Кічіг хырлас айының 23-26 кӱннерінде «Тея» спорт кінінде саналығ чыларынҷа Россия Кубогының Альфа-банк марығларының пастағы чардығы ирт парды.

2023.11.22, 09:33

Республикадағы чарғы приставтарының тоғынҷызы, самбоҷа Россияның спорт узы полған Виктор Шаминні сағысха киріп, самбоҷа марығлар ирт пардылар.

2023.11.21, 11:41

Кічіг хырлас айының 17-19 кӱннерінде Нововоронежте Россия чемпионады паза первенствозы ирт парды. Анда 16-17 частығ оолах-хызыҷахтар араласханнар.

2023.11.21, 09:15

Кічіг хырлас айының 25-ҷі кӱнінде Россияның меспектіг хоккейҷе XXXII чемпионады хоостыра «Сойан» команда ибдегі пуста Индіркі Новгородтағы «Стартнаң» тоғазар.

2023.11.21, 09:02

Хакасияның спорт министерствозының тоғынҷылары, республикадағы спорт кізілері грек-рим кӱрезінҷе Олимп ойыннарының, тилекей чиңісчізін, спорт кӱрезінҷе федерация президенті Михаил Мамиашвилині тӧреен кӱнінең алғыстапчалар.

2023.11.20, 09:42

Кічіг хырлас айының 18 паза 19 кӱннерінде «Тея» спорт кінінде республика пазының сыйиина саналығ чыларынҷа тиксі Россия марығлары ирт пардылар.

2023.11.20, 09:35

РТС-тағы эксклюзив: «Лера на спорте» кӧзідігнің хабарҷызы Тӧӧ пазында Россияның саналығ чыларынҷа федерацияның президентінең чоохтаззып алған.

2023.11.17, 08:38

18 ноябрьда 10:30 часта Н.Ф. Катановтың адынаң Хакас гимназиязын тоосхан СВО араласчызы полған Роман Шулбаевті сағысха киріп, волейболҷа регион синіндегі I марығлар иртерлер.

2023.11.16, 09:02

Суперлигадағы ойыннар хоостыра «Сойан» меспектіг хоккей командазы Индіркі Новгородтағы «Стартнаң» ибдегі пуста 25 ноябрьда тоғазар.

2023.11.15, 10:04

Кічіг хырлас айының 8-14 кӱннерінде Ярославльда шахматтар – чапчаң ойын – ӧмелер аразындағы марығлар харахтаң кинектер аразында ирт пардылар.

2023.11.15, 08:46

Кічіг хырлас айының 18 паза 19 кӱннерінде «Тея» спорт кінінде республика пазының сыйиина «Хакасияның Кубогы» тіп тиксі Россия марығлары иртерлер.

2023.11.14, 08:49

Кічіг хырлас айының 8-10 кӱннерінде Суздальда хол-азах сабысча Россия чемпионады иреннер паза ипчілер аразында ирт парды.

2023.11.13, 09:20

Пӱӱн республиказар Олимп ойыннарының ӱс хати чиңісчізі Александр Большунов чиде тӱсті

2023.11.13, 09:13

Кічіг хырлас айының 4-11 кӱннерінде Уфада боксча ипчілер аразында Россия чемпионады ирт парды.