Хакас республиканың физическай культураҷа паза спортча министрі

Сергей Владимирович Кочан

Сергей Владимирович Кочан 1961 чылда хандых айының 24-ҷі кӱнінде тӧреен. Ӏкі пӧзік ӱгредіг алған. Тоғыс чолын 1977 чылда пастаан.

1984 чылдаң, кичкер айынаң, сығара М.И. Калининның адынаң Хызылчардағы ӧңніг тимір паза алтын институдының физическай культура кафедразында істенген.

1991 чылдаң, силкер айынаң, сығара Тимір чол аймағының чон депутаттарының чӧбінің физическай культураҷа паза спортча комитеттің кнезі полған.

1997 чылдаң, улуғ хырлас айынаң - МСУ "Энергия" спорт комплекзінің устағҷызы

2005 чылдаң, улуғ хырлас айынаң - Хызылчарның физическай культураҷа, спортча паза туризмҷ комитеттің кнезі.

Россия Федерациязының физическай культуразының паза спордының отличнигі.
Хызылчар крайының физическай культуразының саблығ тоғынҷызы