14.02.2024 - 10:08
Азығ айының 10-18 кӱннерінде Румыниядағы Бухарестте олаңай, ипчілер паза грек-рим кӱрезінҷе Европа марығлары иртерлер.
14.02.2024 - 08:45
Азығ айының 8-11 кӱннерінде Новосибирскте самбоҷа «Сибирский богатырь» тіп тиксі Россия марығлары ирт парғаннар.
13.02.2024 - 12:09
Азығ айының 13-ҷі кӱнінде Хакасияның пазы Валентин Коновалов республика чуртағҷыларына хазна сыйыхтарын читір пирген. Олар аймах тоғыстарда даа істензелер, хазнаның паза республиканың тилізіне улуғ хозым итчелер.
13.02.2024 - 10:04
Азығ айының 6-12 кӱннерінде Санкт-Петербургта гиря кӧдірерінҷе Россия марығлары 14-16 паза 17-18 частығ оол-хыстар аразында ирткеннер.
13.02.2024 - 09:43
Азығ айының 6-11 кӱннерінде аар атлетикаҷа Олимп оойыннарының чиңісчізі, саблығ тренер М. С. Окуневтің хумартхызына, Олимп ойыннарының чиңісчізі Дмитрий Берестовтың сыйиина XIX тиксі Россия синіндегі марығлар ирт пардылар. Анда 10-12, 13-15 частығ оолах-хызыҷахтар араласханнар.
12.02.2024 - 10:45
Азығ айының 6-10 кӱннерінде  Ағбандағы стол теннизінҷе кінде 7 регионнаң килген  230 азыра спортсмен иң кӱстіглерін тапханнар. 
12.02.2024 - 10:19
Азығ айының 5-11 кӱннерінде Кемеровта боксча Сибирь синіндегі марығлар ирт пардылар. Анда 13 частығдаң пасти 22 часха теере ипчілер араласханнар.
23.01.2024 - 13:45
Ағбан городтың дрифтче марии пастағызын на тігі чылда ирткен.
17.01.2024 - 15:35
Россияның спорт министерствозы чонға спортнаң айғасчаң орыннар изерізін чон алнына сығарыбысхан.
11.12.2023 - 14:01
Улуғ хырлас айының 10 паза 11 кӱннерінде «Сойан» стадионда Ағбан городтың Улуғластағы чуртағҷызы, РСФСР-ның саблығ пӱдірігҷізі Геннадий Африканович Вяткиннің хумартхызына чарыдылған меспектіг хоккейҷе XXVII город синіндегі марығлар ирт пардылар.
27.11.2023 - 17:15
Кічіг хырлас айының 24-ҷі кӱнінде Ниик атлетикаҷа олимп резерві спорт школазы пайрамын таныхтапча. Ағбандағы пастағы спорт школазы 1943 чылда азылған.
22.11.2023 - 13:38
Кічіг хырлас айының 26-ҷы кӱнінде «Сойан» спорт ӧргезінде конькиліг чылары азылча.
13.11.2023 - 11:08
Кічіг хырлас айының 11-ҷі кӱнінде «Дзюдо чылтызахтары» тіп городтың азых марығлары ирт пардылар. Анда 15 часха читкелек оолах-хызыҷахтар араласханнар.
25.10.2023 - 15:38
Ойыннарның ӧӧн пӧгіні – тобитті школа ӱгренҷілері пастыра чон аразына кирері полча.
15.12.2023 - 09:10
2023 чылда пу марығ 13-ҷі хати Россияның спорт министерствозының паза Спорт резервін тимнирінҷе федеральнай кіннің хабазиинаң ирткен.
12.12.2023 - 10:27
Россиядағы кинек кізілерге чарыдылған тоғазығ улуғ хырлас айының 8-ҷі кӱнінде Хакас колледжінде ирт парды.
26.10.2023 - 09:37
Пірге азых ізіктер кӱні техникумның абитуриенттеріне «Профессионалитет» федеральнай проект хоостыра иртірілді.
07.09.2023 - 09:00
7 сентябрьда «Сойан» спорт школазының сыйиина VIII кибірліг марығлар иртерлер. Олар Ағбанда «Сойан» спорт ӧргезінің чазызында иртерлер. 25-40 частығлар араласчалар.
05.09.2023 - 10:54
«Сойан» хоккей командазының хоккеисттері чылның иң улуғ марығларына тимненчелер – 2023\2024 чыллардағы сезонда иртер Суперлигадағы командалар аразындағы Россия чеммпионадына тимненчелер.
25.08.2023 - 11:11
Хызылчардағы пуста 2 ле тоғазығ иртірібізіп, «Сойан» сағамох Россия Кубогына парыбысхан. Ол ойыннар Иркутскта 16-23 августта ирткеннер.
23.08.2023 - 09:48
18 паза 19 август кӱннерінде Хакасияның піріктірілген командаларын тимнепчеткен кінде ат спортынҷа (конкур, выездка) хачы-чарғыҷыларны сығарчатхан спорт кінінде ӱгредіг ирт парды.
19.01.2024 - 09:55
Кӱрген айының 21-ҷі кӱнінде Чоннар аразындағы синніг «Россия» кӧзідіг-чыылығда спорт паза туризм кӱні иртер. Пу чыылығ регионның чидіглерінең ӱлезерінҷе, бизнес  паза правительство  кізілеріне пілістернең,  халых-политика тоғазығларын иртірерінҷе опытнаң  ӱлезерінҷе килістіре орын полча тиирге чарир.
12.12.2023 - 14:42
ВДНХ – да парчатхан «Россия» тіп Чоннар аразындағы синніг кӧзідіг-чыылығда «Спорт полғанына ла»  экспозиция тоғынча. Аны Россия Федерациязының спорт министерствозы тимнебіскен. Анда наа тоғыстар кӧріп аларға чарир.
24.11.2023 - 08:55
«Ты в игре» тіп спорт проекті аймах тоғыстарны чуртасха кирерге полысча. Олар чуртағҷыларның кӧңнін кӧдірчелер, чуртастарын ниик итчелер.
14.11.2023 - 15:24
Россия Федерациязының Правительство кнезінің орынҷызы Дмитрий Чернышенко Донецк паза Луганск Чон республикалардағы, Запорожскай паза Херсонскай областьтардағы социальнай паза экономика тилізіне чарыдылған сурығларҷа чыылығ иртірібіскен.
31.10.2023 - 12:26
Россия Федерациязының спорт министрі Олег Матыцин Пекинзер чӧрді (Хыдат Чон Республиказы).
26.07.2023 - 14:28
От айының 24-ҷі кӱнінде Башкортостанның кінінде "Піс хада. Спорт" Чайғы Сурдлимпий Ойыннары пайрамни азылғаннар.
16.10.2023 - 08:00
Тиксі алза, республика бюджедінің ахчазына спортнаң айғасчаң 11 орын пӱдірілері кӧріл парған.
10.10.2023 - 12:54
Асхыс аймаандағы Ӧӧк пилтірі аалдағы спортнаң айғасчаң орынны пӱдіреріне республика бюджедінең 10 млн салковай позыдылған.
28.08.2023 - 10:56
Тиріглерні садып аларына паза чазыны тӧзиріне Хакас Республиканың бюджедінең 2-ҷе млн салковай позыдылған.
20.07.2023 - 13:45
Наа спорт орыннары Алтай паза Сыра аймахтарында пол килер. Оларны "Бизнес-спринт" федеральнай проект хоостыра пӱдірчелер.
14.07.2023 - 09:52
Хакасияның пазының Валентин Коноваловтың чарадиинаң республика бюджедінең орамадағы спорт орныларын идеріне 19 миллион салковай позыдылған.
19.05.2023 - 15:20
Силкер айының 19-ҷі кӱнінде Абаза городта ӱр сахтаан чӱзер бассейн пайрамни азылған.