30.11.2023 - 08:00
Орындағы спорт тоғынҷыларының адынаң республиканың спорт министерствозының тоғынҷылары Хакасияның пазы Валентин Олегович Коноваловты тӧреен кӱнінең алғыстапчалар.
29.11.2023 - 09:00
Кічіг хырлас айының 27-ҷі кӱнінде Калининградта хол тудызынҷа тиксі Россия марығлары ирт пардылар. Олар Олег Бутейконың хумартхызына чарыдылғаннар. Анда Россиядағы 23 регион спортсменнері араласханнар.
29.11.2023 - 08:30
Кічіг хырлас айының 25 паза 26 кӱннерінде Ағбандағы И. С Ярыгиннің адынаң Кӱрес туразында Иннокентий Николаевич Тюмерековтың хумартхызына чарыдылған олаңай кӱресче азых марығлар ирт пардылар. Анда 18 часха читкелек оол-хыстар араласханнар.
28.11.2023 - 09:56
Кічіг хырлас айының 28-ҷі кӱнінде Ағбанда «Сойан» паза Ульяновсктағы «Волга» тоғазарлар.
27.11.2023 - 17:32
Кічіг хырлас айының 25-ҷі кӱнінең меспектіг хоккейҷе Россия чемпионады пасталыбысхан. Пу кӱн Ағбандағы «Сойан» ибде Индіркі Новгородтағы «Стартнаң» тоғасхан.
27.11.2023 - 09:00
Кічіг хырлас айының 17-25 кӱннерінде Санкт-Петербургта «Н. А. Никифороов-Денисовтың Кубогы» тіп боксча Чоннар аразындағы федерацияның Аарластығ Президентінің хумартхызына чарыдылған марығлар 17-18 частығ ооллар аразында ирт парды.
27.11.2023 - 08:37
Кічіг хырлас айының 23-26 кӱннерінде «Тея» спорт кінінде саналығ чыларынҷа Россия Кубогының Альфа-банк марығларының пастағы чардығы ирт парды.
27.11.2023 - 17:15
Кічіг хырлас айының 24-ҷі кӱнінде Ниик атлетикаҷа олимп резерві спорт школазы пайрамын таныхтапча. Ағбандағы пастағы спорт школазы 1943 чылда азылған.
22.11.2023 - 13:38
Кічіг хырлас айының 26-ҷы кӱнінде «Сойан» спорт ӧргезінде конькиліг чылары азылча.
13.11.2023 - 11:08
Кічіг хырлас айының 11-ҷі кӱнінде «Дзюдо чылтызахтары» тіп городтың азых марығлары ирт пардылар. Анда 15 часха читкелек оолах-хызыҷахтар араласханнар.
25.10.2023 - 15:38
Ойыннарның ӧӧн пӧгіні – тобитті школа ӱгренҷілері пастыра чон аразына кирері полча.
11.09.2023 - 08:54
Ӱртӱн айының 9-ҷы кӱнінде тынағ паза культура паркында туризм кӱніне чарыдылған "Ағбандағы азимут - 2023" Ағбан городтың азых чемпионады ирт парған.
05.09.2023 - 10:49
Суғдағы спорт кӧрімінҷе кӱс сыназарға 73 кізі чарат салған. Тиксі 39 ӧме чыыл парған. Олар Ағбаннаң, Хубачардаң паза Ағбан пилтірінең полғаннар.
30.08.2023 - 10:06
Толдыразынаң «Абакан24» телеканалның хабарында.
26.10.2023 - 09:37
Пірге азых ізіктер кӱні техникумның абитуриенттеріне «Профессионалитет» федеральнай проект хоостыра иртірілді.
07.09.2023 - 09:00
7 сентябрьда «Сойан» спорт школазының сыйиина VIII кибірліг марығлар иртерлер. Олар Ағбанда «Сойан» спорт ӧргезінің чазызында иртерлер. 25-40 частығлар араласчалар.
05.09.2023 - 10:54
«Сойан» хоккей командазының хоккеисттері чылның иң улуғ марығларына тимненчелер – 2023\2024 чыллардағы сезонда иртер Суперлигадағы командалар аразындағы Россия чеммпионадына тимненчелер.
25.08.2023 - 11:11
Хызылчардағы пуста 2 ле тоғазығ иртірібізіп, «Сойан» сағамох Россия Кубогына парыбысхан. Ол ойыннар Иркутскта 16-23 августта ирткеннер.
23.08.2023 - 09:48
18 паза 19 август кӱннерінде Хакасияның піріктірілген командаларын тимнепчеткен кінде ат спортынҷа (конкур, выездка) хачы-чарғыҷыларны сығарчатхан спорт кінінде ӱгредіг ирт парды.
14.08.2023 - 12:01
Орғах айының 11 паза 12 кӱннерінде Хакас Республиканың ат чарызынҷа спорт школаның спортсменнері ат чарызынҷа спорт марығларында араласханнар.
28.07.2023 - 10:45
Марығның ӧӧн пӧгіні - сӧбіре оңдайларын тыыдып, іҷе паза паба синін кӧдірерге.
24.11.2023 - 08:55
«Ты в игре» тіп спорт проекті аймах тоғыстарны чуртасха кирерге полысча. Олар чуртағҷыларның кӧңнін кӧдірчелер, чуртастарын ниик итчелер.
14.11.2023 - 15:24
Россия Федерациязының Правительство кнезінің орынҷызы Дмитрий Чернышенко Донецк паза Луганск Чон республикалардағы, Запорожскай паза Херсонскай областьтардағы социальнай паза экономика тилізіне чарыдылған сурығларҷа чыылығ иртірібіскен.
31.10.2023 - 12:26
Россия Федерациязының спорт министрі Олег Матыцин Пекинзер чӧрді (Хыдат Чон Республиказы).
26.07.2023 - 14:28
От айының 24-ҷі кӱнінде Башкортостанның кінінде "Піс хада. Спорт" Чайғы Сурдлимпий Ойыннары пайрамни азылғаннар.
14.07.2023 - 13:39
Россияның спорт министрі Олег Матыцин Хазна Думазының физическай культураҷа паза спортча, сыныхтағҷа Комитеттернің пірге чӧптезиинде араласхан.
16.10.2023 - 08:00
Тиксі алза, республика бюджедінің ахчазына спортнаң айғасчаң 11 орын пӱдірілері кӧріл парған.
10.10.2023 - 12:54
Асхыс аймаандағы Ӧӧк пилтірі аалдағы спортнаң айғасчаң орынны пӱдіреріне республика бюджедінең 10 млн салковай позыдылған.
28.08.2023 - 10:56
Тиріглерні садып аларына паза чазыны тӧзиріне Хакас Республиканың бюджедінең 2-ҷе млн салковай позыдылған.
20.07.2023 - 13:45
Наа спорт орыннары Алтай паза Сыра аймахтарында пол килер. Оларны "Бизнес-спринт" федеральнай проект хоостыра пӱдірчелер.
14.07.2023 - 09:52
Хакасияның пазының Валентин Коноваловтың чарадиинаң республика бюджедінең орамадағы спорт орныларын идеріне 19 миллион салковай позыдылған.
19.05.2023 - 15:20
Силкер айының 19-ҷі кӱнінде Абаза городта ӱр сахтаан чӱзер бассейн пайрамни азылған.