12.04.2024 - 13:43
Хосхар айының 8-10 кӱннерінде Томскта самбоҷа Сибирь федеральнай округтың марығлары 12-14 частығ оолах-хызыҷахтар аразында ирт парды.
12.04.2024 - 14:09
Хосхар айының 14-ҷі кӱнінде пневматикалығ пистолеттең атарынҷа республика марииның II чардығы иртер. Анда 18 часха читкелек оол-хыстар аралазарлар.
12.04.2024 - 09:34
Хосхар айының 11-ҷі кӱнінде Хакас Республиканың дзюдоҷа федерациязы эксперттерні тимнеҷең ӱгредіг иртірібіскен. Ӱгредігде полғаннар 5 паза 3 КЮ синнер пир поларлар.
10.04.2024 - 14:21
Ӏкі муң чарым азыра араласчы, муңарлап кӧрігҷілер – силкер айының 26-ҷы кӱнінде Ағбан пазох Сибирьнің спорт саринаң кініне айлан парар.
10.04.2024 - 14:18
Хосхар айының 13 паза 14 кӱннерінде Н. Г. Булакиннің адынаң  спорт ӧргезінде 15 паза 13 часха читкелек оолах-хызыҷахтар аразында Павел Садовскийнің, Александр Рязанцевтің, Виктор Шубиннің хумартхызына чарыдылған дзюдоҷа тиксі Россия синіндегі марығлар иртерлер.
10.04.2024 - 09:17
Россия» кӧзідігде танығлығ кирек пол парды, анда  10-ҷы миллион кізі пол парыбысты: аның ады Константин Панфилов, ол Ярославльдаң. Кӧзідіге Екатерина хада хонғанынаң кил парған.
08.04.2024 - 15:17
Пӱӱн, хосхар айының 8-ҷі кӱнінде, Ағбандағы В. Г. Тихоновтың адынаң аэропортта спортсменні Хакасияның физическай культура паза спорт министрі Сергей Кочан, министерство,  спорт школаларының кізілері удурлааннар.
23.01.2024 - 13:45
Ағбан городтың дрифтче марии пастағызын на тігі чылда ирткен.
05.04.2024 - 14:35
Кӧрік айының 15-ҷі кӱнінең пасти хосхар айының 30-ҷы кӱніне теере халых орыннарға паза иптирінҷе дизайн-проекттерге  ӱн пирібізерге чарир.
04.04.2024 - 14:39
Хакас Республиказындағы культура паза спорт тураларынаңар искіріг.
17.01.2024 - 15:35
Россияның спорт министерствозы чонға спортнаң айғасчаң орыннар изерізін чон алнына сығарыбысхан.
11.12.2023 - 14:01
Улуғ хырлас айының 10 паза 11 кӱннерінде «Сойан» стадионда Ағбан городтың Улуғластағы чуртағҷызы, РСФСР-ның саблығ пӱдірігҷізі Геннадий Африканович Вяткиннің хумартхызына чарыдылған меспектіг хоккейҷе XXVII город синіндегі марығлар ирт пардылар.
27.11.2023 - 17:15
Кічіг хырлас айының 24-ҷі кӱнінде Ниик атлетикаҷа олимп резерві спорт школазы пайрамын таныхтапча. Ағбандағы пастағы спорт школазы 1943 чылда азылған.
22.11.2023 - 13:38
Кічіг хырлас айының 26-ҷы кӱнінде «Сойан» спорт ӧргезінде конькиліг чылары азылча.
04.04.2024 - 14:36
Хакас чирінде «Устар» марығның орындағы чардығы ирт парды. Анда училище паза улуғ класстар ӱгренҷілері ааласханнар, тиксі алып алза, 300-че кізі. 
15.12.2023 - 09:10
2023 чылда пу марығ 13-ҷі хати Россияның спорт министерствозының паза Спорт резервін тимнирінҷе федеральнай кіннің хабазиинаң ирткен.
12.12.2023 - 10:27
Россиядағы кинек кізілерге чарыдылған тоғазығ улуғ хырлас айының 8-ҷі кӱнінде Хакас колледжінде ирт парды.
26.10.2023 - 09:37
Пірге азых ізіктер кӱні техникумның абитуриенттеріне «Профессионалитет» федеральнай проект хоостыра иртірілді.
07.09.2023 - 09:00
7 сентябрьда «Сойан» спорт школазының сыйиина VIII кибірліг марығлар иртерлер. Олар Ағбанда «Сойан» спорт ӧргезінің чазызында иртерлер. 25-40 частығлар араласчалар.
05.09.2023 - 10:54
«Сойан» хоккей командазының хоккеисттері чылның иң улуғ марығларына тимненчелер – 2023\2024 чыллардағы сезонда иртер Суперлигадағы командалар аразындағы Россия чеммпионадына тимненчелер.
25.08.2023 - 11:11
Хызылчардағы пуста 2 ле тоғазығ иртірібізіп, «Сойан» сағамох Россия Кубогына парыбысхан. Ол ойыннар Иркутскта 16-23 августта ирткеннер.
25.03.2024 - 16:19
Пу футбол командазы ӱчӱн ағырчатхан оолах «Крокус Сити Холлдағы» саайда позын матыр тудынған.
19.01.2024 - 09:55
Кӱрген айының 21-ҷі кӱнінде Чоннар аразындағы синніг «Россия» кӧзідіг-чыылығда спорт паза туризм кӱні иртер. Пу чыылығ регионның чидіглерінең ӱлезерінҷе, бизнес  паза правительство  кізілеріне пілістернең,  халых-политика тоғазығларын иртірерінҷе опытнаң  ӱлезерінҷе килістіре орын полча тиирге чарир.
12.12.2023 - 14:42
ВДНХ – да парчатхан «Россия» тіп Чоннар аразындағы синніг кӧзідіг-чыылығда «Спорт полғанына ла»  экспозиция тоғынча. Аны Россия Федерациязының спорт министерствозы тимнебіскен. Анда наа тоғыстар кӧріп аларға чарир.
24.11.2023 - 08:55
«Ты в игре» тіп спорт проекті аймах тоғыстарны чуртасха кирерге полысча. Олар чуртағҷыларның кӧңнін кӧдірчелер, чуртастарын ниик итчелер.
14.11.2023 - 15:24
Россия Федерациязының Правительство кнезінің орынҷызы Дмитрий Чернышенко Донецк паза Луганск Чон республикалардағы, Запорожскай паза Херсонскай областьтардағы социальнай паза экономика тилізіне чарыдылған сурығларҷа чыылығ иртірібіскен.
31.10.2023 - 12:26
Россия Федерациязының спорт министрі Олег Матыцин Пекинзер чӧрді (Хыдат Чон Республиказы).
16.10.2023 - 08:00
Тиксі алза, республика бюджедінің ахчазына спортнаң айғасчаң 11 орын пӱдірілері кӧріл парған.
10.10.2023 - 12:54
Асхыс аймаандағы Ӧӧк пилтірі аалдағы спортнаң айғасчаң орынны пӱдіреріне республика бюджедінең 10 млн салковай позыдылған.
28.08.2023 - 10:56
Тиріглерні садып аларына паза чазыны тӧзиріне Хакас Республиканың бюджедінең 2-ҷе млн салковай позыдылған.
20.07.2023 - 13:45
Наа спорт орыннары Алтай паза Сыра аймахтарында пол килер. Оларны "Бизнес-спринт" федеральнай проект хоостыра пӱдірчелер.
14.07.2023 - 09:52
Хакасияның пазының Валентин Коноваловтың чарадиинаң республика бюджедінең орамадағы спорт орныларын идеріне 19 миллион салковай позыдылған.
19.05.2023 - 15:20
Силкер айының 19-ҷі кӱнінде Абаза городта ӱр сахтаан чӱзер бассейн пайрамни азылған.